قیمت مظنه: ۵,۶۵۵,۰۰۰ تومان

محبوب ترین محصولات

مدال تیفانی ME0821003
۸,۴۳۷,۵۲۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال تیفانی ME0821003
۸,۴۳۷,۵۲۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

طلای کویتی NI0951006
۵۶,۶۸۶,۵۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
طلای کویتی NI0951006
۵۶,۶۸۶,۵۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

طلای کویتی NI0951003
۸۶,۴۵۱,۰۸۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
طلای کویتی NI0951003
۸۶,۴۵۱,۰۸۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

طلای کویتی NI0951002
۷۹,۱۲۹,۰۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
طلای کویتی NI0951002
۷۹,۱۲۹,۰۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

گوشواره منجوقی GO0801008
۳,۰۰۱,۲۵۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره منجوقی GO0801008
۳,۰۰۱,۲۵۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

نیم ست دست ساز کوارتز NI051HM672
۴۶,۶۳۱,۳۸۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست دست ساز کوارتز NI051HM672
۴۶,۶۳۱,۳۸۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور P051HM432
۱۰,۳۵۰,۶۴۴تومان
موجود > آماده ارسال
مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور P051HM432
۱۰,۳۵۰,۶۴۴تومان
موجود > آماده ارسال

مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور P051HM621
۴,۶۸۱,۱۲۷تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس AN018NI1030
۵,۸۲۵,۲۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پایه جواهر لوکس AN018NI1030
۵,۸۲۵,۲۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر فانتزی MK کد AN0121004
۲,۵۷۴,۳۷۱تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر فانتزی MK کد AN0121004
۲,۵۷۴,۳۷۱تومان
موجود > آماده ارسال

انگشتر پرستیژ TGR_421
۶,۰۷۰,۳۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پرستیژ TGR_421
۶,۰۷۰,۳۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پرستیژ TGR_420
۳,۸۰۴,۱۱۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پرستیژ TGR_420
۳,۸۰۴,۱۱۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

طلای بحرینی
۱۱۱,۴۶۸,۱۷۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
طلای بحرینی
۱۱۱,۴۶۸,۱۷۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

طلای بحرینی
۱۰۳,۱۳۴,۱۰۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
طلای بحرینی
۱۰۳,۱۳۴,۱۰۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

طلای بحرینی
۱۱۸,۵۳۷,۲۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
طلای بحرینی
۱۱۸,۵۳۷,۲۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

سرویس نگار SE0281016
۳۶,۰۳۰,۷۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس نگار SE0281016
۳۶,۰۳۰,۷۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پایه جواهر لوکس AN0181514R
۵,۴۵۱,۹۵۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پایه جواهر لوکس AN0181514R
۵,۴۵۱,۹۵۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر فانتزی MK کد AN0121003
۳,۱۰۴,۳۸۸تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر فانتزی MK کد AN0121003
۳,۱۰۴,۳۸۸تومان
موجود > آماده ارسال

انگشتر فانتزی MK کد AN0121001
۵,۰۷۳,۰۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر فانتزی MK کد AN0121001
۵,۰۷۳,۰۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر فانتزی AN0911033
۲,۸۱۹,۷۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر فانتزی AN0911033
۲,۸۱۹,۷۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر ژاپنی TGR_484
۷,۱۲۲,۶۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر ژاپنی TGR_484
۷,۱۲۲,۶۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

دستبند کارتیر پنتر بارمان گلد TGB_B
۴۸,۹۶۷,۸۷۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند کارتیر پنتر بارمان گلد TGB_B
۴۸,۹۶۷,۸۷۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

دستبند کارتیر پنتر بارمان گلد TGB_A
۵۱,۰۷۲,۲۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند کارتیر پنتر بارمان گلد TGB_A
۵۱,۰۷۲,۲۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر ژاپنی TGR_488
۶,۲۳۲,۲۷۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر ژاپنی TGR_488
۶,۲۳۲,۲۷۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

گردنبند کارتیر ژاپنی کونیک کد TGS.N_028
۹۴,۴۵۱,۸۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند کارتیر ژاپنی کونیک کد TGS.N_028
۹۴,۴۵۱,۸۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

نیم ست کارتیر ژاپنی TGS.P17_028
۲۷,۷۹۰,۰۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست کارتیر ژاپنی TGS.P17_028
۲۷,۷۹۰,۰۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

گردنبند کارتیر ژاپنی کد TGS.N_028
۹۳,۵۷۹,۶۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند کارتیر ژاپنی کد TGS.N_028
۹۳,۵۷۹,۶۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

دستبند کارتیر ژاپنی کد TGS.B_028
۴۱,۷۹۶,۱۹۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند کارتیر ژاپنی کد TGS.B_028
۴۱,۷۹۶,۱۹۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

دستبند کارتیر ژاپنی کونیک کد TGS.B_028
۴۴,۴۶۴,۰۳۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند کارتیر ژاپنی کونیک کد TGS.B_028
۴۴,۴۶۴,۰۳۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

گردنبند کارتیر زر پسند کد NE0621003
۳۹,۶۱۰,۱۹۵تومان
موجود > آماده ارسال
گردنبند کارتیر زر پسند کد NE0621003
۳۹,۶۱۰,۱۹۵تومان
موجود > آماده ارسال

دستبند کارتیر نگین دار کد TGS.B11_484
۳۸,۰۴۱,۱۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند کارتیر نگین دار کد TGS.B11_484
۳۸,۰۴۱,۱۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

دستبند کارتیر نگین دار کد TGS.B11_483
۳۸,۰۴۱,۱۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند کارتیر نگین دار کد TGS.B11_483
۳۸,۰۴۱,۱۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

دستبند کارتیر نگین دار کد TGS.B11_482
۴۰,۴۶۹,۳۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند کارتیر نگین دار کد TGS.B11_482
۴۰,۴۶۹,۳۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

دستبند کارتیر نگین دار کد TGS.B11_481
۴۲,۰۸۸,۰۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند کارتیر نگین دار کد TGS.B11_481
۴۲,۰۸۸,۰۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

دستبند کارتیرکد TGS.N_013
۳۸,۸۵۰,۵۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند کارتیرکد TGS.N_013
۳۸,۸۵۰,۵۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر سیوان کد TGR_176
۱۰,۰۳۶,۳۹۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر سیوان کد TGR_176
۱۰,۰۳۶,۳۹۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

گردنبند کارتیر نگین دار کد TGS.N_005
۱۰۱,۴۹۷,۰۵۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند کارتیر نگین دار کد TGS.N_005
۱۰۱,۴۹۷,۰۵۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181340R
۸,۲۸۷,۱۷۸تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181340R
۸,۲۸۷,۱۷۸تومان
موجود > آماده ارسال

انگشتر پرستیژ کد TGR_473
۱۸,۴۸۶,۳۸۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پرستیژ کد TGR_473
۱۸,۴۸۶,۳۸۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پرستیژ کد TGR-402
۲۰,۱۵۳,۷۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پرستیژ کد TGR-402
۲۰,۱۵۳,۷۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

دستبند پرستیژ کد TGB_401
۴۲,۰۸۸,۰۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پرستیژ کد TGB_401
۴۲,۰۸۸,۰۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پرستیژ کد TGR_451
۱۴,۳۲۶,۱۳۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پرستیژ کد TGR_451
۱۴,۳۲۶,۱۳۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پرستیژ کد TGR_401
۱۷,۹۳۶,۰۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پرستیژ کد TGR_401
۱۷,۹۳۶,۰۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پرستیژ کد TGR_404
۱۴,۶۶۶,۰۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پرستیژ کد TGR_404
۱۴,۶۶۶,۰۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181003S
۵,۱۲۸,۱۹۶تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181003S
۵,۱۲۸,۱۹۶تومان
موجود > آماده ارسال

انگشتر سیوان کد TGR_011
۴,۴۵۱,۶۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر سیوان کد TGR_011
۴,۴۵۱,۶۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر سیوان کد TGR_177
۶,۴۷۵,۰۹۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر سیوان کد TGR_177
۶,۴۷۵,۰۹۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

دستبند پرستیژ کد TGB_026
۳۷,۳۹۳,۶۵۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پرستیژ کد TGB_026
۳۷,۳۹۳,۶۵۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پرستیژ کد TGR_019
۹,۳۸۸,۸۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پرستیژ کد TGR_019
۹,۳۸۸,۸۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر لیماک کد TGR_018
۶,۸۰۰,۷۸۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر لیماک کد TGR_018
۶,۸۰۰,۷۸۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پرستیژ کد TGR_022
۶,۶۳۶,۹۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پرستیژ کد TGR_022
۶,۶۳۶,۹۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر سیوان کد TGR_ 017
۶,۹۶۰,۷۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر سیوان کد TGR_ 017
۶,۹۶۰,۷۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر سیوان کد TGR_004
۶,۰۸۶,۵۸۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر سیوان کد TGR_004
۶,۰۸۶,۵۸۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181126
۶,۹۸۸,۴۰۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181126
۶,۹۸۸,۴۰۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181227S
۷,۴۲۴,۴۷۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181227S
۷,۴۲۴,۴۷۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181049
۶,۷۸۸,۴۰۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181049
۶,۷۸۸,۴۰۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

گوشواره قلب کد GO0731036
۱,۲۲۱,۹۱۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره قلب کد GO0731036
۱,۲۲۱,۹۱۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر سیوان کد TGR_110
۶,۱۵۱,۳۳۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر سیوان کد TGR_110
۶,۱۵۱,۳۳۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر سیوان کد TGR_083
۵,۵۰۳,۸۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر سیوان کد TGR_083
۵,۵۰۳,۸۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پرستیژ کد TGR_073
۱۲,۱۴۰,۷۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پرستیژ کد TGR_073
۱۲,۱۴۰,۷۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_023
۷,۴۶۶,۵۹۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_023
۷,۴۶۶,۵۹۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_051
۶,۵۲۹,۹۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_051
۶,۵۲۹,۹۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_049
۶,۶۸۹,۱۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_049
۶,۶۸۹,۱۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_048
۵,۸۹۲,۸۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_048
۵,۸۹۲,۸۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_045
۷,۰۰۷,۷۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_045
۷,۰۰۷,۷۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_044
۶,۶۴۱,۴۰۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_044
۶,۶۴۱,۴۰۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_041
۳,۸۲۲,۳۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_041
۳,۸۲۲,۳۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_040
۳,۸۲۲,۳۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_040
۳,۸۲۲,۳۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_038
۴,۷۷۷,۹۹۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_038
۴,۷۷۷,۹۹۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_037
۳,۹۳۳,۸۷۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_037
۳,۹۳۳,۸۷۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_034
۵,۰۹۶,۵۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_034
۵,۰۹۶,۵۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_033
۹,۰۹۴,۱۰۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_033
۹,۰۹۴,۱۰۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_031
۱۰,۳۸۴,۱۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_031
۱۰,۳۸۴,۱۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_030
۸,۱۲۲,۵۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_030
۸,۱۲۲,۵۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_025
۷,۸۶۸,۰۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_025
۷,۸۶۸,۰۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_024
۸,۶۵۴,۸۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_024
۸,۶۵۴,۸۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181246S
۴,۸۵۶,۳۱۸تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181246S
۴,۸۵۶,۳۱۸تومان
موجود > آماده ارسال

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181245S
۸,۲۵۵,۷۴۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181245S
۸,۲۵۵,۷۴۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181157S
۶,۹۸۲,۱۶۰تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181157S
۶,۹۸۲,۱۶۰تومان
موجود > آماده ارسال

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181050
۷,۰۹۵,۹۹۶تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181045
۱۱,۸۹۱,۸۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181045
۱۱,۸۹۱,۸۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181108
۱۰,۸۷۶,۵۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181108
۱۰,۸۷۶,۵۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181080
۵,۹۱۰,۱۴۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181080
۵,۹۱۰,۱۴۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181036S
۹,۸۲۲,۶۳۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181036S
۹,۸۲۲,۶۳۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


چرا کیمیا زر را انتخاب کنید

چند دلیل برای خرید طلا از کیمیا زر

تحویل اکسپرس
تحویل اکسپرس

تحویل یک روزه در تهران

پشتیبانی سریع
پشتیبانی سریع

شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18

عودت کالا
عودت کالا

ضمانت بازگشت کالا

گارانتی محصولات
گارانتی محصولات

گارانتی خرابی محصول

مرجوعی با عیار 750
مرجوعی با عیار 750

بازگشت با عیار 750