قیمت مظنه: ۴,۹۷۱,۰۰۰ تومان

محصولات کم اجرت

مدال دوچرخه چشم نظر کد ME0121011
۱,۹۴۵,۱۱۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال دوچرخه چشم نظر کد ME0121011
۱,۹۴۵,۱۱۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

مدال پا چشم نظر کد ME0121010
۱,۷۵۰,۶۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال پا چشم نظر کد ME0121010
۱,۷۵۰,۶۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

مدال انار چشم نظر کد ME0121009
۱,۳۰۹,۷۱۰تومان
موجود > آماده ارسال
مدال انار چشم نظر کد ME0121009
۱,۳۰۹,۷۱۰تومان
موجود > آماده ارسال

مدال چشم نظر کد ME0121008
۱,۲۵۷,۸۴۰تومان
موجود > آماده ارسال
مدال چشم نظر کد ME0121008
۱,۲۵۷,۸۴۰تومان
موجود > آماده ارسال

مدال چشم نظر کد ME0121007
۱,۳۶۱,۵۸۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال چشم نظر کد ME0121007
۱,۳۶۱,۵۸۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز دست چشم نظر کد AV0121014
۲,۵۲۹,۲۲۲تومان
موجود > آماده ارسال
آویز دست چشم نظر کد AV0121014
۲,۵۲۹,۲۲۲تومان
موجود > آماده ارسال

آویز ستاره چشم نظر کد AV0121013
۲,۶۴۹,۰۲۷تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ستاره چشم نظر کد AV0121013
۲,۶۴۹,۰۲۷تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA107
۱۵,۱۳۵,۷۵۲ تومان۱۴,۲۲۷,۶۰۷تومان
موجود > آماده ارسال
رولباسی ونکلیف کد RO051VA107
۱۵,۱۳۵,۷۵۲ تومان۱۴,۲۲۷,۶۰۷تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA106
۱۹,۰۸۱,۳۵۷ تومان۱۷,۹۳۶,۴۷۶تومان
موجود > آماده ارسال
رولباسی ونکلیف کد RO051VA106
۱۹,۰۸۱,۳۵۷ تومان۱۷,۹۳۶,۴۷۶تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA105
۲۰,۱۳۲,۸۶۶ تومان۱۸,۹۲۴,۸۹۴تومان
موجود > آماده ارسال
رولباسی ونکلیف کد RO051VA105
۲۰,۱۳۲,۸۶۶ تومان۱۸,۹۲۴,۸۹۴تومان
موجود > آماده ارسال

نیم ست LOVE کد NI0731048
۲,۹۱۳,۵۴۰تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست LOVE کد NI0731048
۲,۹۱۳,۵۴۰تومان
موجود > آماده ارسال

نیم ست دو عاشق کد NI0731047
۲,۲۱۵,۳۶۴تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست دو عاشق کد NI0731047
۲,۲۱۵,۳۶۴تومان
موجود > آماده ارسال

نیم ست قلب کد NI0731046
۲,۶۸۵,۲۹۰تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست قلب کد NI0731046
۲,۶۸۵,۲۹۰تومان
موجود > آماده ارسال

مدال لبخند کد ME0731043
۱,۴۶۳,۴۸۳تومان
موجود > آماده ارسال
مدال لبخند کد ME0731043
۱,۴۶۳,۴۸۳تومان
موجود > آماده ارسال

مدال پیک کد ME0731041
۱,۲۸۸,۹۳۹تومان
موجود > آماده ارسال
مدال پیک کد ME0731041
۱,۲۸۸,۹۳۹تومان
موجود > آماده ارسال

مدال سنجاب کد ME0731040
۱,۳۴۲,۶۴۵تومان
موجود > آماده ارسال
مدال سنجاب کد ME0731040
۱,۳۴۲,۶۴۵تومان
موجود > آماده ارسال

مدال ستاره کد ME0731039
۱,۴۵۰,۰۵۷تومان
موجود > آماده ارسال
مدال ستاره کد ME0731039
۱,۴۵۰,۰۵۷تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA104
۱۹,۳۴۰,۸۲۱ تومان۱۸,۱۸۰,۳۷۱تومان
موجود > آماده ارسال
رولباسی ونکلیف کد RO051VA104
۱۹,۳۴۰,۸۲۱ تومان۱۸,۱۸۰,۳۷۱تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA103
۲۰,۹۸۰,۵۰۴ تومان۱۹,۷۲۱,۶۷۴تومان
موجود > آماده ارسال
رولباسی ونکلیف کد RO051VA103
۲۰,۹۸۰,۵۰۴ تومان۱۹,۷۲۱,۶۷۴تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA102
۱۷,۸۹۴,۲۵۶ تومان۱۶,۸۲۰,۶۰۱تومان
موجود > آماده ارسال
رولباسی ونکلیف کد RO051VA102
۱۷,۸۹۴,۲۵۶ تومان۱۶,۸۲۰,۶۰۱تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA120
۱۳,۵۹۴,۵۶۴ تومان۱۲,۷۷۸,۸۹۰تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA120
۱۳,۵۹۴,۵۶۴ تومان۱۲,۷۷۸,۸۹۰تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA119
۱۰,۷۱۵,۰۹۱ تومان۱۰,۰۷۲,۱۸۶تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA119
۱۰,۷۱۵,۰۹۱ تومان۱۰,۰۷۲,۱۸۶تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA118
۱۰,۵۲۳,۹۰۸ تومان۹,۸۹۲,۴۷۳تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA118
۱۰,۵۲۳,۹۰۸ تومان۹,۸۹۲,۴۷۳تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA117
۱۰,۵۳۷,۵۶۴ تومان۹,۹۰۵,۳۱۰تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA117
۱۰,۵۳۷,۵۶۴ تومان۹,۹۰۵,۳۱۰تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA101
۱۷,۴۰۲,۶۴۲ تومان۱۶,۳۵۸,۴۸۳تومان
موجود > آماده ارسال
رولباسی ونکلیف کد RO051VA101
۱۷,۴۰۲,۶۴۲ تومان۱۶,۳۵۸,۴۸۳تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA116
۵,۷۱۹,۹۱۳ تومان۵,۳۷۶,۷۱۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV051VA116
۵,۷۱۹,۹۱۳ تومان۵,۳۷۶,۷۱۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA115
۵,۸۰۱,۸۴۸ تومان۵,۴۵۳,۷۳۸تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA115
۵,۸۰۱,۸۴۸ تومان۵,۴۵۳,۷۳۸تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA114
۶,۲۷۹,۸۰۷ تومان۵,۹۰۳,۰۱۹تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA114
۶,۲۷۹,۸۰۷ تومان۵,۹۰۳,۰۱۹تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA113
۹,۸۴۴,۰۱۳ تومان۹,۲۵۳,۳۷۳تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA113
۹,۸۴۴,۰۱۳ تومان۹,۲۵۳,۳۷۳تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA112
۱۰,۳۹۰,۲۵۲ تومان۹,۷۶۶,۸۳۷تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA112
۱۰,۳۹۰,۲۵۲ تومان۹,۷۶۶,۸۳۷تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA111
۱۰,۰۸۹,۸۲۱ تومان۹,۴۸۴,۴۳۲تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA111
۱۰,۰۸۹,۸۲۱ تومان۹,۴۸۴,۴۳۲تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA110
۱۰,۸۴۰,۸۹۹ تومان۱۰,۱۹۰,۴۴۵تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA110
۱۰,۸۴۰,۸۹۹ تومان۱۰,۱۹۰,۴۴۵تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA109
۱۰,۸۵۴,۵۵۵ تومان۱۰,۲۰۳,۲۸۱تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA109
۱۰,۸۵۴,۵۵۵ تومان۱۰,۲۰۳,۲۸۱تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA108
۱۰,۳۶۲,۹۴۰ تومان۹,۷۴۱,۱۶۴تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA108
۱۰,۳۶۲,۹۴۰ تومان۹,۷۴۱,۱۶۴تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA107
۴,۳۰۸,۹۲۳ تومان۴,۰۵۰,۳۸۷تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA107
۴,۳۰۸,۹۲۳ تومان۴,۰۵۰,۳۸۷تومان
موجود > آماده ارسال

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA106
۳,۵۶۳,۲۳۸ تومان۳,۳۴۹,۴۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV051VA106
۳,۵۶۳,۲۳۸ تومان۳,۳۴۹,۴۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA105
۳,۳۳۱,۰۸۷ تومان۳,۱۳۱,۲۲۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV051VA105
۳,۳۳۱,۰۸۷ تومان۳,۱۳۱,۲۲۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA104
۳,۳۰۳,۷۷۵ تومان۳,۱۰۵,۵۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV051VA104
۳,۳۰۳,۷۷۵ تومان۳,۱۰۵,۵۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181027
۱۱,۲۶۱,۳۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181027
۱۱,۲۶۱,۳۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181029
۱۱,۸۰۷,۵۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181029
۱۱,۸۰۷,۵۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181026
۱۳,۷۹۹,۴۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181026
۱۳,۷۹۹,۴۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181028
۱۱,۱۲۴,۷۷۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181028
۱۱,۱۲۴,۷۷۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181025
۱۰,۸۵۱,۶۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181025
۱۰,۸۵۱,۶۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181022
۱۳,۵۹۴,۵۶۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181022
۱۳,۵۹۴,۵۶۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181021
۱۴,۳۴۵,۶۴۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181021
۱۴,۳۴۵,۶۴۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181024
۱۴,۰۷۲,۵۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181024
۱۴,۰۷۲,۵۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181023
۱۳,۷۹۹,۴۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181023
۱۳,۷۹۹,۴۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181020
۱۱,۱۲۴,۷۷۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181020
۱۱,۱۲۴,۷۷۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181019
۱۰,۹۸۸,۲۱۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181019
۱۰,۹۸۸,۲۱۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181018
۱۱,۲۶۱,۳۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181018
۱۱,۲۶۱,۳۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181017
۱۱,۲۶۱,۳۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181017
۱۱,۲۶۱,۳۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181016
۳,۴۵۳,۹۹۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181016
۳,۴۵۳,۹۹۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181015
۱۱,۲۶۱,۳۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181015
۱۱,۲۶۱,۳۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181014
۱۰,۹۸۸,۲۱۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181014
۱۰,۹۸۸,۲۱۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181013
۱۳,۲۵۳,۱۶۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181013
۱۳,۲۵۳,۱۶۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181012
۱۱,۴۱۴,۴۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181012
۱۱,۴۱۴,۴۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181010
۱۰,۹۱۹,۹۳۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181010
۱۰,۹۱۹,۹۳۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181008
۶,۰۸۸,۶۲۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181008
۶,۰۸۸,۶۲۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181006
۶,۰۸۸,۶۲۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181006
۶,۰۸۸,۶۲۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

آویز ونکلیف کد AV0181003
۴,۱۳۶,۷۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181003
۴,۱۳۶,۷۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


مجموعه کیمیا زر با تکیه بر دانش خود اقدام به راه اندازی بزرگترین فروشگاه آنلاین طلا و جواهرات در ایران کرده است و با اراده آهنین در مسیر تکامل این فروشگاه در حرکت است. محصولات موجود در سایت کیمیا زر از برترین برندهای روز دنیا برای انواع سلیقه ها از انواع نیم ست،انگشتر، سرویس، گردنبند و....گردآوری شده است چرا که معتقد است مردم عزیز ایران شایستگی بهترین ها را دارند. علاوه بر زیبایی و اصالت محصولات، مواردی چون تضمین به روز بودن قیمت، گارانتی مادام العمر عیار محصولات، ضمانت بازگشت محصول دچار ایراد فنی و یا مغایر با سفارش ثبت شده تا یک هفته پس از تحویل، دلایلی است که خاطر شما را برای داشتن خریدی آسان و دلنشین، آسوده خواهد کرد . هموطنان عزیز می توانند در هر لحظه از شبانه روز از محصولات معتبر طلا و جواهر ایران دیدن فرمایند و با بررسی ، مقایسه و انتخاب محصول مورد نظر خود ، لذت یک انتخاب هوشمندانه را داشته باشند.