شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

رولباسی مروارید RFJ کد RO0341003
۹,۲۲۰,۰۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی مروارید RFJ کد RO0341003
۹,۲۲۰,۰۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 6.90
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک
طول رولباسی: 60 سانتی متر

تمیمه مروارید RFJ کد TA0341002
۵,۸۷۹,۴۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
تمیمه مروارید RFJ کد TA0341002
۵,۸۷۹,۴۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن تمیمه: 4.40
وزن سنگ: کسر شده
طول تمیمه: 20 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

تمیمه مروارید RFJ کد TA0341001
۴,۵۴۳,۲۱۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
تمیمه مروارید RFJ کد TA0341001
۴,۵۴۳,۲۱۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن تمیمه: 3.40
وزن سنگ: کسر شده
طول تمیمه: 19 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی مروارید RFJ کد RO0341005
۱۵,۰۹۹,۵۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی مروارید RFJ کد RO0341005
۱۵,۰۹۹,۵۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 11.30
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

آویز مروارید RFJ کد AV0341009
۹,۰۸۶,۴۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز مروارید RFJ کد AV0341009
۹,۰۸۶,۴۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 6.80
وزن سنگ: کسر شده
طول آویز: 40 سانتیمتر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی مروارید RFJ کد RO0341004
۹,۴۸۷,۲۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی مروارید RFJ کد RO0341004
۹,۴۸۷,۲۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 7.10
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی مروارید RFJ کد RO0341002
۱۵,۰۳۲,۶۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی مروارید RFJ کد RO0341002
۱۵,۰۳۲,۶۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 11.25
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک
طول رولباسی: 60 سانتی متر

آویز مروارید RFJ کد AV0341008
۸,۴۱۸,۳۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز مروارید RFJ کد AV0341008
۸,۴۱۸,۳۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 6.300
طول آویز: 40 سانتیمتر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی مروارید سوفیا کد RO0231002
۷,۸۲۳,۴۶۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی مروارید سوفیا کد RO0231002
۷,۸۲۳,۴۶۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 6.00
طول رولباسی: 80 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک
وزن سنگ: کسر شده

گوشواره مروارید سوفیا کد GO0231004
۲,۲۸۱,۸۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره مروارید سوفیا کد GO0231004
۲,۲۸۱,۸۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.75
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

سرویس مروارید سوفیا کد SE0231003
۱۳,۸۲۱,۴۵۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس مروارید سوفیا کد SE0231003
۱۳,۸۲۱,۴۵۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 5.25
وزن دستبند: 2.65
وزن گوشواره: 2.70
وزن سنگ: کسر شده

گردنبند مروارید سوفیا کد NE0231001
۶,۷۸۰,۳۳۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند مروارید سوفیا کد NE0231001
۶,۷۸۰,۳۳۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 5.20
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

دستبند مروارید سوفیا کد DA0231007
۳,۳۹۰,۱۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند مروارید سوفیا کد DA0231007
۳,۳۹۰,۱۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.60
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

گوشواره مروارید سوفیا کد GO0231003
۳,۴۵۵,۳۶۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره مروارید سوفیا کد GO0231003
۳,۴۵۵,۳۶۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 2.65
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW033
۴,۳۳۷,۶۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW033
۴,۳۳۷,۶۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 1.200
وزن گوشواره: 1.800
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW009
۱۰,۷۳۶,۸۰۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW009
۱۰,۷۳۶,۸۰۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 3.300
وزن گوشواره: 4.300
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید سوفیا کد NI0231006
۴,۶۹۴,۰۷۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید سوفیا کد NI0231006
۴,۶۹۴,۰۷۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند:1.25
وزن آویز:2.35
وزن سنگ:کسر شده
جنس سنگ:
مروارید

نیم ست مروارید سوفیا کد NI0231005
۴,۳۰۲,۹۰۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید سوفیا کد NI0231005
۴,۳۰۲,۹۰۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند:1.30
وزن آویز:2.00
وزن سنگ:کسر شده
جنس سنگ:
مروارید

نیم ست مروارید سوفیا کد NI0231004
۴,۹۵۴,۸۶۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید سوفیا کد NI0231004
۴,۹۵۴,۸۶۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند:1.30
وزن آویز:2.50
وزن سنگ:کسر شده
جنس سنگ:
مروارید

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW023
۴,۹۲۳,۰۹۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW023
۴,۹۲۳,۰۹۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر:
ندارد
وزن مدال:
1.60
وزن گوشواره:  1.85
کاور محصول:
دارد
جنس سنگ:
مروارید
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی

 

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW013
۷,۳۷۴,۶۵۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW013
۷,۳۷۴,۶۵۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر:
ندارد
وزن مدال:
2.10
وزن گوشواره:
3.10
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده

گارانتی: 

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750 
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم

متریال ساخت: 

شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوعی پول سنگ در زمان فروش:
به شرط سالم بودن سنگ