قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

گوشواره صلیب کد GO0731004
۹۶,۴۶۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره صلیب کد GO0731004
۹۶,۴۶۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 0.070

گوشواره طرح زن و مرد کد GO0731003
۱۱۰,۲۴۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره طرح زن و مرد کد GO0731003
۱۱۰,۲۴۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 0.080

مدال پنج ضلعی کد ME0121005
۶۵۹,۵۶۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال پنج ضلعی کد ME0121005
۶۵۹,۵۶۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 0.500
زنجیر: ندارد

مدال نانسی کد ME0371001
۷۰۴,۳۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال نانسی کد ME0371001
۷۰۴,۳۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 0.520 گرم
طول مدال: 1.00 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال قلب کد ME0731001
۷۱۶,۵۷۴تومان
موجود > آماده ارسال
مدال قلب کد ME0731001
۷۱۶,۵۷۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 0.520
زنجیر: ندارد

مدال نانسی کد ME0371003
۷۴۴,۹۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال نانسی کد ME0371003
۷۴۴,۹۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 0.550 گرم 
زنجیر: ندارد
طول مدال: 2.00 سانتی متر

مدال تک ستاره کد ME0731002
۷۵۷,۹۱۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال تک ستاره کد ME0731002
۷۵۷,۹۱۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 0.550
زنجیر: ندارد

مدال قلب کد ME0731005
۸۲۶,۸۱۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال قلب کد ME0731005
۸۲۶,۸۱۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.60

مدال برگ کد ME0731004
۸۲۶,۸۱۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال برگ کد ME0731004
۸۲۶,۸۱۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.60

مدال قلب کد ME0731003
۸۸۱,۹۳۸تومان
موجود > آماده ارسال
مدال قلب کد ME0731003
۸۸۱,۹۳۸تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 0.640
زنجیر: ندارد

مدال قلب کد ME0731035
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال قلب کد ME0731035
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.70

مدال قلب کد ME0731033
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال قلب کد ME0731033
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.70

گوشواره نُت کد GO0731043
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره نُت کد GO0731043
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 0.700

مدال قلب کد ME0731006
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال قلب کد ME0731006
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.70

مدال گُل کد ME0731007
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال گُل کد ME0731007
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.70

گوشواره تاج کد GO0731038
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره تاج کد GO0731038
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 0.70

گوشواره قلب کد GO0731034
۹۶۴,۶۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره قلب کد GO0731034
۹۶۴,۶۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 0.700

گوشواره کد قلب GO0731033
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره کد قلب GO0731033
۹۶۴,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 0.70

مدال قلب تیفانی کد ME0121003
۹۸۱,۱۰۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال قلب تیفانی کد ME0121003
۹۸۱,۱۰۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن سایز 1: 0.70
وزن سایز 2: 1.20
وزن سایز 3: 2.00

مدال قلب تیفانی کد ME0121003
۹۸۱,۱۰۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال قلب تیفانی کد ME0121003
۹۸۱,۱۰۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن سایز 1: 0.70
وزن سایز 2: 1.20
وزن سایز 3: 2.00