شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

آویزSorin کد AV0871006
۳,۷۱۸,۸۳۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871006
۳,۷۱۸,۸۳۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.900گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 2 سانتی متر

آویزSorin کد AV0871005
۳,۴۶۲,۳۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871005
۳,۴۶۲,۳۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.700گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسرشده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 1.5ساتی متر

آویزSorin کد AV0871004
۳,۵۲۶,۴۸۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871004
۳,۵۲۶,۴۸۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.750
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 1.5سانتی متر

 

آویزSorin کد AV0871003
۳,۵۹۰,۶۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871003
۳,۵۹۰,۶۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.800گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 2سانتی متر

 

آویزSorin کد AV0871002
۲,۵۰۰,۵۹۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871002
۲,۵۰۰,۵۹۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 1.950گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 1.5سانتی متر

آویزSorin کد AV0871001
۲,۴۷۷,۴۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871001
۲,۴۷۷,۴۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 1.900گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده است
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 5میلی متر

آویزهمایون کدAV0721022
۴,۰۷۳,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزهمایون کدAV0721022
۴,۰۷۳,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز:

3.150گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 2.3سانتی متر

آویز همایون کدAV0721021
۳,۷۵۰,۰۹۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز همایون کدAV0721021
۳,۷۵۰,۰۹۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.900گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 2.7سانتی متر

آویز همایون کدAV0721014
۳,۴۲۶,۸۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز همایون کدAV0721014
۳,۴۲۶,۸۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.650گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 3سانتی متر

آویز همایون کدAV0721025
۴,۲۶۷,۳۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز همایون کدAV0721025
۴,۲۶۷,۳۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 3.300گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 1.5سانتی متر

گردنبند طرح دایره پولکی کد GO0661015
۱۰,۸۲۲,۴۵۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند طرح دایره پولکی کد GO0661015
۱۰,۸۲۲,۴۵۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 8.30

گردنبندطرح مربع پولکی کد NE0661008
۱۳,۰۳۹,۱۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبندطرح مربع پولکی کد NE0661008
۱۳,۰۳۹,۱۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 10.00

گردنبند پولکی طرح دایره NE0661006
۱۴,۴۷۳,۴۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند پولکی طرح دایره NE0661006
۱۴,۴۷۳,۴۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 11.10

گردنبندپولکی کد NE0661009
۱۳,۶۹۱,۰۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبندپولکی کد NE0661009
۱۳,۶۹۱,۰۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 10.50

گردنبند پولکی کد NE0661010
۱۳,۹۵۱,۸۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند پولکی کد NE0661010
۱۳,۹۵۱,۸۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 10.70

گردنبند طرح برگ پولکی کد NE0661011
۱۴,۳۴۳,۰۱۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند طرح برگ پولکی کد NE0661011
۱۴,۳۴۳,۰۱۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 11.00

گردنبند پولکی بیضی کد NE0661005
۱۴,۶۶۸,۹۹۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند پولکی بیضی کد NE0661005
۱۴,۶۶۸,۹۹۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 11.25

گردنبند پولکی کد NE0661003
۹,۵۱۸,۵۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند پولکی کد NE0661003
۹,۵۱۸,۵۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 7.30

گردنبند پولکی اشک کد NE0661004
۱۵,۱۹۰,۵۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند پولکی اشک کد NE0661004
۱۵,۱۹۰,۵۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 11.65

گردنبند گردباد کد NE0341001
۴۲,۷۳۰,۸۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند گردباد کد NE0341001
۴۲,۷۳۰,۸۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 31.85

گردنبند MGM کد NE0671035
۳۸,۶۱۷,۳۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند MGM کد NE0671035
۳۸,۶۱۷,۳۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 28.90
طول گردنبند: 40 سانتی متر