شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

آویزSorin کد AV0871006
۳,۷۱۸,۸۳۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871006
۳,۷۱۸,۸۳۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.900گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 2 سانتی متر

آویزSorin کد AV0871005
۳,۴۶۲,۳۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871005
۳,۴۶۲,۳۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.700گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسرشده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 1.5ساتی متر

آویزSorin کد AV0871004
۳,۵۲۶,۴۸۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871004
۳,۵۲۶,۴۸۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.750
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 1.5سانتی متر

 

آویزSorin کد AV0871003
۳,۵۹۰,۶۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871003
۳,۵۹۰,۶۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.800گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 2سانتی متر

 

آویزSorin کد AV0871002
۲,۵۰۰,۵۹۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871002
۲,۵۰۰,۵۹۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 1.950گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 1.5سانتی متر

آویزSorin کد AV0871001
۲,۴۷۷,۴۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871001
۲,۴۷۷,۴۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 1.900گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده است
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 5میلی متر

آویزهمایون کدAV0721022
۴,۰۷۳,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزهمایون کدAV0721022
۴,۰۷۳,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز:

3.150گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 2.3سانتی متر

آویز همایون کدAV0721021
۳,۷۵۰,۰۹۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز همایون کدAV0721021
۳,۷۵۰,۰۹۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.900گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 2.7سانتی متر

آویز همایون کدAV0721014
۳,۴۲۶,۸۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز همایون کدAV0721014
۳,۴۲۶,۸۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.650گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 3سانتی متر

آویز همایون کدAV0721025
۴,۲۶۷,۳۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز همایون کدAV0721025
۴,۲۶۷,۳۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 3.300گرم
زنجیر: دارد
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 1.5سانتی متر

آویز RFJ کد AV0341012
۵,۷۴۵,۸۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز RFJ کد AV0341012
۵,۷۴۵,۸۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: دارد
وزن آویز: 4.30
وزن سنگ:  کسر شده
طول آویز: 40 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

 

آویز RFJ کد AV0341011
۵,۸۷۹,۴۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز RFJ کد AV0341011
۵,۸۷۹,۴۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: دارد
وزن آویز: 4.40 
وزن سنگ: کسر شده
طول آویز: 40 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

آویز RFJ کد AV0341010
۶,۱۴۶,۶۹۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز RFJ کد AV0341010
۶,۱۴۶,۶۹۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: دارد
وزن آویز: 4.60
وزن سنگ: کسر شده
طول آویز: 44 سانتی متر
جنس سنگ سنتتیک

آویز مرواید RFJ کد AV0341007
۷,۳۴۹,۳۱۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز مرواید RFJ کد AV0341007
۷,۳۴۹,۳۱۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 5.50
وزن سنگ: کسر شده
طول آویز: 21 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

آویز مروارید RFJ کد AV0341009
۹,۰۸۶,۴۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز مروارید RFJ کد AV0341009
۹,۰۸۶,۴۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 6.80
وزن سنگ: کسر شده
طول آویز: 40 سانتیمتر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

آویز مروارید RFJ کد AV0341008
۸,۴۱۸,۳۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز مروارید RFJ کد AV0341008
۸,۴۱۸,۳۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 6.300
طول آویز: 40 سانتیمتر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

آویز شنل کد AV0671042
۱۶,۳۰۲,۱۱۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز شنل کد AV0671042
۱۶,۳۰۲,۱۱۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 12.20
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز CARTIER کد AV0671041
۱۴,۸۳۲,۲۵۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز CARTIER کد AV0671041
۱۴,۸۳۲,۲۵۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 11.10
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز LOUIS VUITTON کد AV0671040
۱۶,۷۰۲,۹۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز LOUIS VUITTON کد AV0671040
۱۶,۷۰۲,۹۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 12.50
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز CARTIER کد AV0671039
۱۵,۷۶۷,۶۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز CARTIER کد AV0671039
۱۵,۷۶۷,۶۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 11.800
طول زنجیر: 40 سانتی متر

آویز CARTIER کد AV0671038
۱۳,۷۶۳,۲۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز CARTIER کد AV0671038
۱۳,۷۶۳,۲۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 10.30
طول زنجیر: 40 سانتی متر