شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

مدال دلسا کد ME0291005
۶,۹۳۴,۴۳۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال دلسا کد ME0291005
۶,۹۳۴,۴۳۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 5.500
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده

مدال دلسا کد ME0291004
۶,۹۳۴,۴۳۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال دلسا کد ME0291004
۶,۹۳۴,۴۳۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 5.500
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده

مدال دلسا کد ME0291003
۶,۵۵۶,۱۹۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال دلسا کد ME0291003
۶,۵۵۶,۱۹۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 5.200
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده

مدال دلسا کد ME0291002
۶,۰۵۱,۸۶۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال دلسا کد ME0291002
۶,۰۵۱,۸۶۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 4.800
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده

مدال دلسا کد ME0291001
۶,۳۰۴,۰۳۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال دلسا کد ME0291001
۶,۳۰۴,۰۳۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 5.00
 زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده

مدال تراش MH کد ME01401_1008
۲,۸۹۹,۸۵۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال تراش MH کد ME01401_1008
۲,۸۹۹,۸۵۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال سایز 1: 2.30
وزن مدال سایز 2: 3.20
وزن مدال سایز 3: 3.50
طول مدال سایز 1:  10 میلیمتر
طول مدال سایز 2:  15 میلیمتر
طول مدال سایز 3: 20 میلیمتر
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750

مدال قلب تیفانی کد ME0121003
۸۹۷,۶۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال قلب تیفانی کد ME0121003
۸۹۷,۶۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن سایز 1: 0.70
وزن سایز 2: 1.20
وزن سایز 3: 2.00

مدال تراش MH کد ME01401_1009
۲,۸۹۹,۸۵۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال تراش MH کد ME01401_1009
۲,۸۹۹,۸۵۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال سایز 1: 2.30
وزن مدال سایز 2: 2.70
زنجیر: ندارد
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

مدال تراش MH کد ME01401_1007
۵,۶۷۳,۶۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال تراش MH کد ME01401_1007
۵,۶۷۳,۶۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال:  4.50
زنجیر: ندارد
طول مدال: 20 میلیمتر
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750

مدال تراش MH کد ME01401_1006
۳,۶۵۶,۳۳۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال تراش MH کد ME01401_1006
۳,۶۵۶,۳۳۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 2.90
زنجیر: ندارد
طول مدال: 10 میلیمتر
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

مدال تراش MH کد ME01401_1004
۲,۱۴۳,۳۷۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال تراش MH کد ME01401_1004
۲,۱۴۳,۳۷۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 1.70
زنجیر: ندارد
طول مدال: 15 میلی متر
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

مدال تراش MH کد ME01401_1003
۳,۲۷۸,۰۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال تراش MH کد ME01401_1003
۳,۲۷۸,۰۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال سایز 1: 2.60
وزن مدال سایز 2: 3.00
طول مدال سایز 1: 15 میلیمتر
طول مدال سایز 2: 20 میلیمتر
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750

مدال صدف طرح الله کد ME0401003
ناموجود

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 4.30
جنس سنگ: صدف
وزن سنگ: کسر شده
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال تراش MH کد ME01401_1002
۲,۸۹۹,۸۵۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال تراش MH کد ME01401_1002
۲,۸۹۹,۸۵۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال سایز 1: 2.30
وزن مدال سایز 2: 3.30
طول مدال سایز 1: 10 میلیمتر
طول مدال سایز 2:
20 میلیمتر
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

 

مدال تراش MH کد ME01401_1001
۲,۶۴۷,۶۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال تراش MH کد ME01401_1001
۲,۶۴۷,۶۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال:  2.10
زنجیر: ندارد
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750

مدال صدف طرح بسم ا.. کد ME0401002
ناموجود

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 5.80
جنس سنگ: صدف
وزن سنگ: کسر شده
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال فرشته کد ME0151040
۸,۴۰۵,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته کد ME0151040
۸,۴۰۵,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 6.00
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده

مدال هخامنش کد ME0151039
۵,۷۲۵,۳۵۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال هخامنش کد ME0151039
۵,۷۲۵,۳۵۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

4.20
جنس سنگ: اونیکس

وزن سنگ:

کسر شده

جنس سنگ:
اونیکس

مدال فرشته کد ME0151038
۱۰,۵۰۶,۷۱۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته کد ME0151038
۱۰,۵۰۶,۷۱۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

7.50

وزن سنگ:

کسر شده

 

مدال فرشته کد ME0151037
۶,۸۶۴,۳۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته کد ME0151037
۶,۸۶۴,۳۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

4.90

وزن سنگ:

کسر شده

 

مدال هخامنش کد ME0151036
۵,۷۹۳,۵۱۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال هخامنش کد ME0151036
۵,۷۹۳,۵۱۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

4.250

وزن سنگ:

کسر شده

جنس سنگ:

اونیکس