شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

نیم ست RFJ کد NI0341008
۲۱,۲۴۶,۲۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست RFJ کد NI0341008
۲۱,۲۴۶,۲۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: دارد
وزن آویز: 7.25
وزن گوشواره: 8.65
وزن سنگ: کسر شده
طول آویز: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک 

نیم ست RFJ کد NI0341007
۱۷,۱۰۳,۸۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست RFJ کد NI0341007
۱۷,۱۰۳,۸۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: دارد
وزن آویز: 6.80
وزن گوشواره: 6.00
وزن سنگ: کسر شده
طول آویز: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک 

نیم ست RFJ کد NI0341006
۱۵,۳۶۶,۷۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست RFJ کد NI0341006
۱۵,۳۶۶,۷۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: دارد
وزن آویز: 6.70
وزن گوشواره: 4.80
وزن سنگ: کسر شده
طول آویز: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک 

نیم ست RFJ کد NI0341005
۱۴,۵۶۵,۰۰۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست RFJ کد NI0341005
۱۴,۵۶۵,۰۰۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: دارد
وزن آویز: 5.09
وزن گوشواره: 5.81
وزن سنگ: کسر شده
طول آویز: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک 

نیم ست RFJ کد NI0341004
۱۳,۲۲۸,۷۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست RFJ کد NI0341004
۱۳,۲۲۸,۷۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: دارد
وزن آویز: 4.65
وزن گوشواره: 5.25
وزن سنگ: کسر شده
طول آویز: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

نیم ست RFJ کد NI0341003
۱۱,۳۵۸,۰۳۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست RFJ کد NI0341003
۱۱,۳۵۸,۰۳۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: دارد
وزن آویز: 4.05
وزن گوشواره: 4.45
وزن سنگ: کسر شده
طول آویز: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 4 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

نیم ست RFJ کد NI0341002
۱۱,۲۲۴,۴۰۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست RFJ کد NI0341002
۱۱,۲۲۴,۴۰۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: دارد
وزن آویز: 3.70
وزن گوشواره: 4.70
وزن سنگ: کسر شده
طول آویز: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

نیم ست RFJ کد NI0341001
۱۰,۹۵۷,۱۶۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست RFJ کد NI0341001
۱۰,۹۵۷,۱۶۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: دارد
وزن آویز: 3.20
وزن گوشواره: 5.00
وزن سنگ: کسر شده
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول آویز: 40 سانتی متر
جنس سنگ مروارید سنتتیک

نیم ست قلب کد NI0281003
ناموجود

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست سایز 1: 4.00
وزن نیم ست سایز 2: 4.50
وزن نیم ست سایز 3: 6.30

نیم ست قلب کد NI0281002
ناموجود

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست سایز 1: 4.00
وزن نیم ست سایز 2: 5.50
وزن نیم ست سایز 3: 6.00

نیم ست طرح دایره پولکی کد NI0661009
۲۳,۲۰۹,۶۰۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست طرح دایره پولکی کد NI0661009
۲۳,۲۰۹,۶۰۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن نیم ست: 17.80

نیم ست قلب کد NI0281001
ناموجود

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست سایز 1: 4.00
وزن نیم ست سایز 2: 5.50
وزن نیم ست سایز 3: 6.00

نیم ست طرح مربع پولکی کد NI0661008
۲۰,۰۸۰,۲۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست طرح مربع پولکی کد NI0661008
۲۰,۰۸۰,۲۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 10.00
وزن دستبند: 5.40

نیم ست پولکی بیضی کد NI0661007
۲۱,۵۱۴,۵۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست پولکی بیضی کد NI0661007
۲۱,۵۱۴,۵۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 12.25
وزن دستبند: 4.80

نیم ستPZ کد NI0361006
۹,۷۷۹,۳۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ستPZ کد NI0361006
۹,۷۷۹,۳۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 7.50

نیم ستPZ کد NI0361005
۸,۸۶۶,۵۹۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ستPZ کد NI0361005
۸,۸۶۶,۵۹۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 6.70

نیم ستPZ کد NI0361004
۸,۷۳۶,۲۰۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ستPZ کد NI0361004
۸,۷۳۶,۲۰۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 6.70

نیم ستPZ کد NI0361003
۸,۹۹۶,۹۸۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ستPZ کد NI0361003
۸,۹۹۶,۹۸۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 6.90

نیم ستPZ کد NI0361002
۱۰,۳۶۶,۰۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ستPZ کد NI0361002
۱۰,۳۶۶,۰۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 7.95

نیم ستPZ کد NI0361001
۹,۱۲۷,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ستPZ کد NI0361001
۹,۱۲۷,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن نیم ست: 7.00

نیم ست LOUIS VUITTON کد NI0671010
۳۰,۸۶۷,۱۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست LOUIS VUITTON کد NI0671010
۳۰,۸۶۷,۱۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 101.60
وزن آویز: 12.50
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول زنجیر آویر: 40 سانتی متر