شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

دستبند روشنک کد DA0641007N
۱۶,۲۱۷,۵۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند روشنک کد DA0641007N
۱۶,۲۱۷,۵۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 11.850 گرم
سایز دستبند:  1 الی 4

دستبند پرستیژ کد TGB_A
۳۴,۷۴۲,۲۱۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پرستیژ کد TGB_A
۳۴,۷۴۲,۲۱۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند  26.00
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند پیریل پروانه کد DA0741018
۴,۲۲۰,۱۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل پروانه کد DA0741018
۴,۲۲۰,۱۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 3.25 گرم
سنگ: ندارد

دستبند پیریل پروانه کد DA0741017
۴,۴۱۴,۹۷۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل پروانه کد DA0741017
۴,۴۱۴,۹۷۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 3.40 گرم
سنگ: ندارد

دستبند پیریل پروانه کد DA0741016
۴,۳۵۰,۰۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل پروانه کد DA0741016
۴,۳۵۰,۰۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 3.35
سنگ: ندارد

دستبند پیریل کد DA0741015
۳,۳۳۱,۲۳۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741015
۳,۳۳۱,۲۳۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.55 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیریل کد DA0741014
۳,۳۹۶,۱۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741014
۳,۳۹۶,۱۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.60 گرم
سنگ: سنتتیک 

دستبند پیریل کد DA0741013
۳,۰۷۱,۵۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741013
۳,۰۷۱,۵۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.35 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیریل پروانه کد DA0741012
۴,۲۸۵,۱۲۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل پروانه کد DA0741012
۴,۲۸۵,۱۲۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن انگشتر: 3.30 گرم
سنگ: ندارد

دستبند پیریل پروانه کد DA0741011
۴,۰۲۵,۴۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل پروانه کد DA0741011
۴,۰۲۵,۴۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 3.10 گرم
سنگ: ندارد

دستبند پیریل کد DA0741010
۳,۰۷۱,۵۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741010
۳,۰۷۱,۵۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.35 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیریل کد DA0741009
۳,۹۱۵,۵۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741009
۳,۹۱۵,۵۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 3.00 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیریل پروانه کد DA0741008
۴,۰۹۰,۳۴۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل پروانه کد DA0741008
۴,۰۹۰,۳۴۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 3.15 گرم
سنگ:  ندارد

دستبند پیریل کد DA0741007
۳,۲۶۶,۳۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741007
۳,۲۶۶,۳۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.50 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیریل کد DA0741006
۳,۷۲۰,۷۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741006
۳,۷۲۰,۷۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.85 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیریل کد DA0741005
۳,۹۱۵,۵۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741005
۳,۹۱۵,۵۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 3.00 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیریل کد DA0741004
۳,۶۵۵,۸۶۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741004
۳,۶۵۵,۸۶۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.80 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیریل پروانه کد DA0741003
۴,۰۲۵,۴۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل پروانه کد DA0741003
۴,۰۲۵,۴۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن: 3.10گرم
سنگ: ندارد

دستبند پیریل کد DA0741002
۳,۷۲۰,۷۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741002
۳,۷۲۰,۷۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن: 2.85 گرم 
سنگ: سنتتیک

دستبند پیریل پروانه کد DA0741001
۳,۴۴۱,۰۸۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل پروانه کد DA0741001
۳,۴۴۱,۰۸۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.65 گرم
سنگ: ندارد

دستبند پرستیژ کد TGB_026
۳۰,۸۶۷,۱۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پرستیژ کد TGB_026
۳۰,۸۶۷,۱۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند سایز 1:
23.10
وزن دستبند سایز 2:
25.50
وزن دستبند سایز 3: 29.00
وزن دستبند سایز 4:
32.80
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی