شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

رولباسی RFJ کد RO0341013
۶,۴۱۳,۹۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی RFJ کد RO0341013
۶,۴۱۳,۹۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 4.80
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر

رولباسی RFJ کد RO0341012
۱۷,۳۷۱,۱۰۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی RFJ کد RO0341012
۱۷,۳۷۱,۱۰۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 13.00
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی RFJ کد RO0341011
۱۵,۹۰۱,۲۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی RFJ کد RO0341011
۱۵,۹۰۱,۲۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 11.90
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی RFJ کد RO0341010
۱۱,۶۲۵,۲۷۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی RFJ کد RO0341010
۱۱,۶۲۵,۲۷۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 8.70
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر

رولباسی RFJ کد RO0341009
۹,۸۲۱,۳۵۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی RFJ کد RO0341009
۹,۸۲۱,۳۵۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 7.30
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی RFJ کد RO0341008
۹,۷۵۴,۵۴۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی RFJ کد RO0341008
۹,۷۵۴,۵۴۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 7.30
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی RFJ کد RO0341007
۹,۰۸۶,۴۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی RFJ کد RO0341007
۹,۰۸۶,۴۲۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 6.80
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی مروارید RFJ کد RO0341003
۹,۲۲۰,۰۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی مروارید RFJ کد RO0341003
۹,۲۲۰,۰۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 6.90
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک
طول رولباسی: 60 سانتی متر

رولباسی RFJ کد RO0341001
۷,۰۸۲,۰۶۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی RFJ کد RO0341001
۷,۰۸۲,۰۶۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 5.50
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی RFJ کد RO0341006
۸,۹۵۲,۸۰۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی RFJ کد RO0341006
۸,۹۵۲,۸۰۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 6.70
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ:  سنتتیک

رولباسی مروارید RFJ کد RO0341005
۱۵,۰۹۹,۵۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی مروارید RFJ کد RO0341005
۱۵,۰۹۹,۵۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 11.30
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی مروارید RFJ کد RO0341004
۹,۴۸۷,۲۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی مروارید RFJ کد RO0341004
۹,۴۸۷,۲۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 7.10
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی مروارید RFJ کد RO0341002
۱۵,۰۳۲,۶۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی مروارید RFJ کد RO0341002
۱۵,۰۳۲,۶۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 11.25
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک
طول رولباسی: 60 سانتی متر

رولباسی مروارید سوفیا کد RO0231002
۷,۸۲۳,۴۶۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی مروارید سوفیا کد RO0231002
۷,۸۲۳,۴۶۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 6.00
طول رولباسی: 80 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک
وزن سنگ: کسر شده

رولباسی پنتر نگین دار کد RO0671006
۴۷,۴۳۶,۴۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی پنتر نگین دار کد RO0671006
۴۷,۴۳۶,۴۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 35.500
طول آویز رولباسی: 68 سانتی متر
طول آویز متصل به رولباسی: 8 سانتی متر

رولباسی MGM کد RO0671005
۲۲,۹۸۳,۳۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی MGM کد RO0671005
۲۲,۹۸۳,۳۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 17.200
طول رولباسی: 100 سانتی متر

رولباسی کارتیر کد RO0661002
۲۵,۵۳۹,۴۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی کارتیر کد RO0661002
۲۵,۵۳۹,۴۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 19.750
طول رولباسی: 80 سانتی متر

رولباسی کارتیر کد RO0661001
۲۰,۱۷۲,۸۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی کارتیر کد RO0661001
۲۰,۱۷۲,۸۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن رولباسی: 15.60
طول رولباسی: 70 سانتی متر

رولباسی سیلویا کد RO0761007
ناموجود

وزن رولباسی: 7.60
تراش: دارد

رولباسی همایون کد RO0721004
ناموجود

وزن رولباسی: 8.35
تراش: دارد

رولباسی همایون کد RO0721003
ناموجود

وزن رولباسی: 11.20
تراش: دارد