قیمت مظنه: ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

رولباسی ونکلیف کد RO0181001
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181001
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
رنگ بندی سنگ:
سبز، قرمز، سفید، دودی و مشکی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181002
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181002
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید، دودی و مشکی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181004
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181004
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول: دارد
گارانتی:
یک ساله آبکاری
وزن سنگ: کسر شده است
رنگ بندی سنگ: زرد، سبز، قرمز، سفید و مشکی
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750 
متریال ساخت شمش به همراه بار ایتالیایی
ازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181003
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181003
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید، دودی و مشکی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181005
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181005
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول:
دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
وزن سنگ: 
کسر شده است
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
رنگ بندی سنگ: زرد، سبز، قرمز، سفید و مشکی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181010
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181010
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید و دودی 
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181006
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181006
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول:

دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری
وزن سنگ: 
 
کسر شده است 
 

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید و مشکی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181011
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181011
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید، مشکی و دودی 
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181007
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181007
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول:

دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری
وزن سنگ: 
 
کسر شده است 
 

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید و مشکی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181012
۱۹,۱۵۶,۲۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181012
۱۹,۱۵۶,۲۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید، مشکی و دودی 
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181008
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181008
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول:

دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری
وزن سنگ: 
 
کسر شده است 
 

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید و مشکی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181013
۱۹,۱۵۶,۲۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181013
۱۹,۱۵۶,۲۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید، مشکی و دودی 
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181009
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181009
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول:

دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری
وزن سنگ: 
 
کسر شده است 
 

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید و مشکی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181029
۱۹,۱۵۶,۲۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181029
۱۹,۱۵۶,۲۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول: دارد
وزن سنگ:
کسر شده
رنگ بندی سنگ:
سفید، مشکی 
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181015
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181015
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول:

دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری
وزن سنگ: 
 
کسر شده است 
 

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید و مشکی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181037
۱۹,۱۵۶,۲۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181037
۱۹,۱۵۶,۲۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول: دارد
رنگ بندی سنگ:
سبز
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181039
۱۹,۱۵۶,۲۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181039
۱۹,۱۵۶,۲۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول: دارد
رنگ بندی سنگ:
سبز
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181016
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181016
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول:

دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری
وزن سنگ: 
 
کسر شده است 
 

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید و مشکی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181017
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181017
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول:

دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری
وزن سنگ: 
 
کسر شده است 
 

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

رنگ بندی سنگ:
زرد، سبز، قرمز، سفید و مشکی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

رولباسی ونکلیف کد RO0181018
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
رولباسی ونکلیف کد RO0181018
۲۰,۷۴۸,۳۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول:
دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
وزن سنگ: کسر شده است  
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
رنگ بندی سنگ: زرد، سبز، قرمز، سفید و مشکی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 


چرا کیمیا زر را انتخاب کنید

چند دلیل برای خرید طلا از کیمیا زر

تحویل اکسپرس
تحویل اکسپرس

تحویل یک روزه در تهران

پشتیبانی سریع
پشتیبانی سریع

شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18

عودت کالا
عودت کالا

ضمانت بازگشت کالا

گارانتی محصولات
گارانتی محصولات

گارانتی خرابی محصول

مرجوعی با عیار 750
مرجوعی با عیار 750

بازگشت با عیار 750