قیمت مظنه: ۴,۹۷۷,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

النگو دریکا کد AL0281001
۵,۵۵۸,۵۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو دریکا کد AL0281001
۵,۵۵۸,۵۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن النگو با سایز 1: 3.80
وزن النگو با سایز 2:
4.10
وزن النگو با سایز 3:
4.50
وزن النگو با سایز 4:
4.80
وزن النگو با سایز 5:
5.15

النگو سیاه قلم کد AL0281006
۵,۳۳۱,۱۰۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281006
۵,۳۳۱,۱۰۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


تراش:

دارد

وزن النگو سایز 1:
4.00

وزن النگو سایز 2:
4.30

وزن النگو سایز 3:
4.60

وزن النگو سایز 4:
5.00
وزن النگو سایز 5: 5.35

 

النگو برج کد AL0581002
۹,۲۶۵,۰۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581002
۹,۲۶۵,۰۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.60
وزن النگو سایز 2:
6.90
وزن النگو سایز 3: 7.20
وزن النگو سایز 4:
7.50
وزن النگو سایز 5: 7.80

النگو برج کد AL0581003
۱۰,۰۳۷,۱۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581003
۱۰,۰۳۷,۱۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.40
وزن النگو سایز 2:
6.80
وزن النگو سایز 3:
7.00
وزن النگو سایز 4:
7.80
وزن النگو سایز 5: 8.30

النگو برج کد AL0581004
۷,۳۳۴,۸۶۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581004
۷,۳۳۴,۸۶۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 5.20
وزن النگو سایز 2:
5.55
وزن النگو سایز 3:
5.70
وزن النگو سایز 4: 6.00
وزن النگو سایز 5: 6.30

 

النگو برج کد AL0581006
۸,۸۱۴,۷۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581006
۸,۸۱۴,۷۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  6.85
وزن النگو سایز 2:  7.20
وزن النگو سایز 3:  7.30
وزن النگو سایز 4:  7.40
وزن النگو سایز 5: 
7.50
پهنا: 8 میلی متر

النگو برج کد AL0581007
۸,۳۶۴,۳۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581007
۸,۳۶۴,۳۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  6.50
وزن النگو سایز 2:  6.80
وزن النگو سایز 3:  7.10
وزن النگو سایز 4:  7.40
وزن النگو سایز 5: 
7.70
پهنا: 8 میلی متر

النگو برج کد AL0581008
۵,۲۷۵,۹۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581008
۵,۲۷۵,۹۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  4.10
وزن النگو سایز 2:  4.60
وزن النگو سایز 3:  4.70
وزن النگو سایز 4:  5.15
وزن النگو سایز 5: 
5.60
پهنا: 4 میلی متر

النگو آفاق کد AL0591002
۵,۴۲۸,۷۶۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو آفاق کد AL0591002
۵,۴۲۸,۷۶۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  4.20
وزن النگو سایز 2:  4.40
وزن النگو سایز 3:  4.70
وزن النگو سایز 4:  5.00
وزن النگو سایز 5: 5.30
پهنا: 6 میلی متر

النگو سیاه قلم کد AL0281015
۹,۳۲۹,۴۳۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281015
۹,۳۲۹,۴۳۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 7.00
وزن النگو سایز 2: 7.60
وزن النگو سایز 3: 7.90
وزن النگو سایز 4: 8.30
وزن النگو سایز 5: 8.75

النگو سیاه قلم کد AL0281016
۱۰,۵۲۸,۹۳۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281016
۱۰,۵۲۸,۹۳۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 7.30
وزن النگو سایز 2: 7.90
وزن النگو سایز 3: 8.20
وزن النگو سایز 4: 8.60
وزن النگو سایز 5: 9.00

النگو سیاه قلم کد AL0281017
۱۰,۵۲۸,۹۳۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281017
۱۰,۵۲۸,۹۳۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 7.30
وزن النگو سایز 2: 7.90
وزن النگو سایز 3: 8.20
وزن النگو سایز 4: 8.60
وزن النگو سایز 5: 9.00

النگو سیاه قلم کد AL0281009
۱۰,۶۶۲,۲۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281009
۱۰,۶۶۲,۲۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 8.00
وزن النگو سایز 2: 8.60
وزن النگو سایز 3: 8.90
وزن النگو سایز 4: 9.30
وزن النگو سایز 5:
9.75

النگو سیاه قلم کد AL0281010
۱۰,۶۶۲,۲۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281010
۱۰,۶۶۲,۲۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:دارد
وزن النگو سایز 1:8.00
وزن النگو سایز 2:8.60
وزن النگو سایز 3:8.90
وزن النگو سایز 4:9.30

النگو سیاه قلم کد AL0281011
۱۲,۷۹۴,۶۵۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281011
۱۲,۷۹۴,۶۵۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 9.00
وزن النگو سایز 2: 9.60
وزن النگو سایز 3: 9.90
وزن النگو سایز 4: 10.30
وزن النگو سایز 5: 10.75

 

النگو سیاه قلم کد AL0281012
۹,۶۶۲,۶۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281012
۹,۶۶۲,۶۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.650
وزن النگو سایز 2: 7.250
وزن النگو سایز 3: 7.550
وزن النگو سایز 4: 7.950
وزن النگو سایز 5: 8.40

النگو سیاه قلم کد AL0281013
۱۲,۳۹۴,۸۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281013
۱۲,۳۹۴,۸۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 8.00
وزن النگو سایز 2: 8.60
وزن النگو سایز 3: 8.90
وزن النگو سایز 4: 9.30
وزن النگو سایز 5: 9.75

النگو سیاه قلم کد AL0281014
۱۰,۶۶۲,۲۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281014
۱۰,۶۶۲,۲۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 7.70
وزن النگو سایز 2: 8.00
وزن النگو سایز 3: 8.60
وزن النگو سایز 4: 8.90
وزن النگو سایز 5: 9.30

النگو برج کد AL0581009
۶,۵۶۲,۷۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581009
۶,۵۶۲,۷۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  5.10
وزن النگو سایز 2:  5.65
وزن النگو سایز 3:  6.00
وزن النگو سایز 4:  6.40
وزن النگو سایز 5: 
6.80
پهنا: 6 میلی متر

النگو برج کد AL0581010
۴,۷۶۱,۲۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581010
۴,۷۶۱,۲۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  3.70
وزن النگو سایز 2:  3.80
وزن النگو سایز 3:  4.00
وزن النگو سایز 4:  4.50
وزن النگو سایز 5: 
5.00
پهنا: 4 میلی متر


مجموعه کیمیا زر با تکیه بر دانش خود اقدام به راه اندازی بزرگترین فروشگاه آنلاین طلا و جواهرات در ایران کرده است و با اراده آهنین در مسیر تکامل این فروشگاه در حرکت است. محصولات موجود در سایت کیمیا زر از برترین برندهای روز دنیا برای انواع سلیقه ها از انواع نیم ست،انگشتر، سرویس، گردنبند و....گردآوری شده است چرا که معتقد است مردم عزیز ایران شایستگی بهترین ها را دارند. علاوه بر زیبایی و اصالت محصولات، مواردی چون تضمین به روز بودن قیمت، گارانتی مادام العمر عیار محصولات، ضمانت بازگشت محصول دچار ایراد فنی و یا مغایر با سفارش ثبت شده تا یک هفته پس از تحویل، دلایلی است که خاطر شما را برای داشتن خریدی آسان و دلنشین، آسوده خواهد کرد . هموطنان عزیز می توانند در هر لحظه از شبانه روز از محصولات معتبر طلا و جواهر ایران دیدن فرمایند و با بررسی ، مقایسه و انتخاب محصول مورد نظر خود ، لذت یک انتخاب هوشمندانه را داشته باشند.