شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

النگوی برج کد AL0581016
۷,۷۲۴,۳۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگوی برج کد AL0581016
۷,۷۲۴,۳۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن سایز1: 6.40 گرم
وزن سایز2: 6.70 گرم 
وزن سایز3: 7.15 گرم
وزن سایز4: 7.55 گرم 
وزن سایز5: 7.80 گرم
پهنا: 8 میلی متر

النگو برج کد AL0581014
ناموجود

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 4.00
وزن النگو سایز 2: 4.15
وزن النگو سایز 3:  4.40
وزن النگو سایز 4: 4.70
وزن النگو سایز 5:
5.00
پهنا: 4 میلی متر

النگو وحدت کد AL066505
ناموجود

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 4.90
وزن النگو سایز 2: 5.00
وزن النگو سایز 3:  5.25
وزن النگو سایز 4: 5.40
وزن النگو سایز 5:
5.65

النگو الگانس کد AL066004
۸,۷۶۷,۴۵۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو الگانس کد AL066004
۸,۷۶۷,۴۵۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.65
وزن النگو سایز 2: 6.70
وزن النگو سایز 3:  7.20
وزن النگو سایز 4: 7.65
وزن النگو سایز 5:
8.00

النگو الگانس کد AL066503
۵,۴۷۹,۶۵۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو الگانس کد AL066503
۵,۴۷۹,۶۵۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 4.50
وزن النگو سایز 2: 4.90
وزن النگو سایز 3:  5.10
وزن النگو سایز 4: 5.30
وزن النگو سایز 5:
5.60

النگو الگانس کد AL066502
۷,۰۰۱,۷۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو الگانس کد AL066502
۷,۰۰۱,۷۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 4.25
وزن النگو سایز 2: 4.50
وزن النگو سایز 3:  5.20
وزن النگو سایز 4: 5.75
وزن النگو سایز 5:
6.00

النگو الگانس کد AL066501
۵,۶۰۱,۴۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو الگانس کد AL066501
۵,۶۰۱,۴۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 4.40
وزن النگو سایز 2: 4.45
وزن النگو سایز 3:  4.60
وزن النگو سایز 4: 5.20
وزن النگو سایز 5:
5.75

النگو وحدت T کد AL0662023T
ناموجود

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 5.30
وزن النگو سایز 2: 5.70
وزن النگو سایز 3:  5.75
وزن النگو سایز 4: 6.25
وزن النگو سایز 5:
6.45

النگو وحدت E کد AL0662023E
ناموجود

وزن النگو سایز 1: 4.00
وزن النگو سایز 2: 4.40
وزن النگو سایز 3: 4.45
وزن النگو سایز 4: 4.95
وزن النگو سایز 5: 5.15
تراش: دارد

النگو برج کد AL0581013
۵,۸۵۳,۵۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581013
۵,۸۵۳,۵۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 3.70
وزن النگو سایز 2: 4.10
وزن النگو سایز 3:  4.20
وزن النگو سایز 4: 4.85
وزن النگو سایز 5:
5.00
پهنا: 4 میلی متر

النگو رعنا کد AL0591004
۷,۳۰۶,۲۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو رعنا کد AL0591004
۷,۳۰۶,۲۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 5.55
وزن النگو سایز 2: 5.60
وزن النگو سایز 3: 6.00
وزن النگو سایز 4: 6.40
وزن النگو سایز 5: 6.80
پهنا: 8 میلی متر

النگو رعنا کد AL0591003
۵,۳۵۷,۸۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو رعنا کد AL0591003
۵,۳۵۷,۸۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  3.60
وزن النگو سایز 2:  3.90
وزن النگو سایز 3:  4.40
وزن النگو سایز 4: 4.80
وزن النگو سایز 5: 5.20
پهنا: 4 میلی متر

النگو برگ کد AL0621001
۱۰,۵۹۴,۰۰۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برگ کد AL0621001
۱۰,۵۹۴,۰۰۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  6.70
وزن النگو سایز 2:  7.90
وزن النگو سایز 3:  8.70

النگوآفاق کد AL059026
۶,۴۸۵,۸۷۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگوآفاق کد AL059026
۶,۴۸۵,۸۷۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن النگو سایز 1: 4.60
وزن النگو سایز 2: 5.10
وزن النگو سایز 3: 5.35
وزن النگو سایز 4:
5.75
وزن النگو سایز 5:
6.00
تراش: دارد

النگوآفاق کد AL059016
۶,۹۱۰,۱۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگوآفاق کد AL059016
۶,۹۱۰,۱۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن النگو سایز 1: 4.40
وزن النگو سایز 2: 5.00
وزن النگو سایز 3: 5.60
وزن النگو سایز 4: 5.70
وزن النگو سایز 5: 6.00
تراش: دارد

النگو برج کد AL0581012
۴,۸۲۷,۷۰۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581012
۴,۸۲۷,۷۰۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  3.10
وزن النگو سایز 2:  3.40
وزن النگو سایز 3:  3.70
وزن النگو سایز 4:  4.00
وزن النگو سایز 5: 
4.30
پهنا: 4 میلی متر

النگو برج کد AL0581011
۶,۱۵۵,۳۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581011
۶,۱۵۵,۳۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  4.90
وزن النگو سایز 2:  4.95
وزن النگو سایز 3:  5.10
وزن النگو سایز 4:  6.20
وزن النگو سایز 5: 
6.30
پهنا: 6 میلی متر

النگو آپادانا کد AL0591001
ناموجود

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.30
وزن النگو سایز 2:
6.80
وزن النگو سایز 3:
7.30
وزن النگو سایز 4: 7.80
وزن النگو سایز 5: 8.30
پهنا: 6 میلی متر

النگو افتخار کد AL0581015
۷,۲۴۱,۵۵۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو افتخار کد AL0581015
۷,۲۴۱,۵۵۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.00
وزن النگو سایز 2: 6.700
وزن النگو سایز 3: 7.00
وزن النگو سایز 4: 7.300
وزن النگو سایز 5: 7.600

النگو برج کد AL0581010
۴,۴۶۵,۶۲۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581010
۴,۴۶۵,۶۲۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  3.70
وزن النگو سایز 2:  3.80
وزن النگو سایز 3:  4.00
وزن النگو سایز 4:  4.50
وزن النگو سایز 5: 
5.00
پهنا: 4 میلی متر

النگو برج کد AL0581009
۶,۱۵۵,۳۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581009
۶,۱۵۵,۳۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  5.10
وزن النگو سایز 2:  5.65
وزن النگو سایز 3:  6.00
وزن النگو سایز 4:  6.40
وزن النگو سایز 5: 
6.80
پهنا: 6 میلی متر