قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

النگو دریکا کد AL0281001
۵,۶۹۸,۲۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو دریکا کد AL0281001
۵,۶۹۸,۲۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن النگو با سایز 1: 3.80
وزن النگو با سایز 2:
4.10
وزن النگو با سایز 3:
4.50
وزن النگو با سایز 4:
4.80
وزن النگو با سایز 5:
5.15

النگو سیاه قلم کد AL0281006
۵,۴۶۴,۹۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281006
۵,۴۶۴,۹۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


تراش:

دارد

وزن النگو سایز 1:
4.00

وزن النگو سایز 2:
4.30

وزن النگو سایز 3:
4.60

وزن النگو سایز 4:
5.00
وزن النگو سایز 5: 5.35

 

النگو برج کد AL0581002
۹,۴۹۷,۷۹۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581002
۹,۴۹۷,۷۹۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.60
وزن النگو سایز 2:
6.90
وزن النگو سایز 3: 7.20
وزن النگو سایز 4:
7.50
وزن النگو سایز 5: 7.80

النگو برج کد AL0581003
۱۰,۲۸۹,۲۷۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581003
۱۰,۲۸۹,۲۷۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.40
وزن النگو سایز 2:
6.80
وزن النگو سایز 3:
7.00
وزن النگو سایز 4:
7.80
وزن النگو سایز 5: 8.30

النگو برج کد AL0581004
۷,۵۱۹,۰۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581004
۷,۵۱۹,۰۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 5.20
وزن النگو سایز 2:
5.55
وزن النگو سایز 3:
5.70
وزن النگو سایز 4: 6.00
وزن النگو سایز 5: 6.30

 

النگو برج کد AL0581006
۹,۰۳۶,۰۹۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581006
۹,۰۳۶,۰۹۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  6.85
وزن النگو سایز 2:  7.20
وزن النگو سایز 3:  7.30
وزن النگو سایز 4:  7.40
وزن النگو سایز 5: 
7.50
پهنا: 8 میلی متر

النگو برج کد AL0581007
۸,۵۷۴,۳۹۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581007
۸,۵۷۴,۳۹۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  6.50
وزن النگو سایز 2:  6.80
وزن النگو سایز 3:  7.10
وزن النگو سایز 4:  7.40
وزن النگو سایز 5: 
7.70
پهنا: 8 میلی متر

النگو برج کد AL0581008
۵,۴۰۸,۴۶۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581008
۵,۴۰۸,۴۶۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  4.10
وزن النگو سایز 2:  4.60
وزن النگو سایز 3:  4.70
وزن النگو سایز 4:  5.15
وزن النگو سایز 5: 
5.60
پهنا: 4 میلی متر

النگو آفاق کد AL0591002
۵,۵۶۵,۱۱۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو آفاق کد AL0591002
۵,۵۶۵,۱۱۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  4.20
وزن النگو سایز 2:  4.40
وزن النگو سایز 3:  4.70
وزن النگو سایز 4:  5.00
وزن النگو سایز 5: 5.30
پهنا: 6 میلی متر

النگو سیاه قلم کد AL0281015
۹,۵۶۳,۷۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281015
۹,۵۶۳,۷۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 7.00
وزن النگو سایز 2: 7.60
وزن النگو سایز 3: 7.90
وزن النگو سایز 4: 8.30
وزن النگو سایز 5: 8.75

النگو سیاه قلم کد AL0281016
۱۰,۷۹۳,۳۷۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281016
۱۰,۷۹۳,۳۷۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 7.30
وزن النگو سایز 2: 7.90
وزن النگو سایز 3: 8.20
وزن النگو سایز 4: 8.60
وزن النگو سایز 5: 9.00

النگو سیاه قلم کد AL0281017
۱۰,۷۹۳,۳۷۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281017
۱۰,۷۹۳,۳۷۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 7.30
وزن النگو سایز 2: 7.90
وزن النگو سایز 3: 8.20
وزن النگو سایز 4: 8.60
وزن النگو سایز 5: 9.00

النگو سیاه قلم کد AL0281009
۱۰,۹۲۹,۹۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281009
۱۰,۹۲۹,۹۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 8.00
وزن النگو سایز 2: 8.60
وزن النگو سایز 3: 8.90
وزن النگو سایز 4: 9.30
وزن النگو سایز 5:
9.75

النگو سیاه قلم کد AL0281010
۱۰,۹۲۹,۹۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281010
۱۰,۹۲۹,۹۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:دارد
وزن النگو سایز 1:8.00
وزن النگو سایز 2:8.60
وزن النگو سایز 3:8.90
وزن النگو سایز 4:9.30

النگو سیاه قلم کد AL0281011
۱۳,۱۱۵,۹۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281011
۱۳,۱۱۵,۹۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 9.00
وزن النگو سایز 2: 9.60
وزن النگو سایز 3: 9.90
وزن النگو سایز 4: 10.30
وزن النگو سایز 5: 10.75

 

النگو سیاه قلم کد AL0281012
۹,۹۰۵,۳۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281012
۹,۹۰۵,۳۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.650
وزن النگو سایز 2: 7.250
وزن النگو سایز 3: 7.550
وزن النگو سایز 4: 7.950
وزن النگو سایز 5: 8.40

النگو سیاه قلم کد AL0281013
۱۲,۷۰۶,۱۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281013
۱۲,۷۰۶,۱۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 8.00
وزن النگو سایز 2: 8.60
وزن النگو سایز 3: 8.90
وزن النگو سایز 4: 9.30
وزن النگو سایز 5: 9.75

النگو سیاه قلم کد AL0281014
۱۰,۹۲۹,۹۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281014
۱۰,۹۲۹,۹۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 7.70
وزن النگو سایز 2: 8.00
وزن النگو سایز 3: 8.60
وزن النگو سایز 4: 8.90
وزن النگو سایز 5: 9.30

النگو برج کد AL0581009
۶,۷۲۷,۶۰۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581009
۶,۷۲۷,۶۰۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  5.10
وزن النگو سایز 2:  5.65
وزن النگو سایز 3:  6.00
وزن النگو سایز 4:  6.40
وزن النگو سایز 5: 
6.80
پهنا: 6 میلی متر

النگو برج کد AL0581010
۴,۸۸۰,۸۰۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو برج کد AL0581010
۴,۸۸۰,۸۰۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  3.70
وزن النگو سایز 2:  3.80
وزن النگو سایز 3:  4.00
وزن النگو سایز 4:  4.50
وزن النگو سایز 5: 
5.00
پهنا: 4 میلی متر