شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

گوشواره چشم نظر کد GO0121005
۱,۸۷۰,۷۳۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره چشم نظر کد GO0121005
۱,۸۷۰,۷۳۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن انگشتر: 1.55 گرم
سنگ: دارد
قفل گوشواره: میخی

گوشواره تیفانی کد GO0101037
۵,۰۷۷,۷۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره تیفانی کد GO0101037
۵,۰۷۷,۷۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 3.80

گوشواره پولکی طرح دایره کد GO0661015
۱۲,۳۸۷,۱۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره پولکی طرح دایره کد GO0661015
۱۲,۳۸۷,۱۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 9.50

گوشواره پولکی طرح دایره کد GO0661017
۱۱,۳۴۴,۰۲۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره پولکی طرح دایره کد GO0661017
۱۱,۳۴۴,۰۲۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 8.70

گوشواره پولکی طرح برگ کد GO0661011
۷,۳۰۱,۸۹۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره پولکی طرح برگ کد GO0661011
۷,۳۰۱,۸۹۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 5.60

گوشواره پولکی کد GO0661012
۹,۳۸۸,۱۵۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره پولکی کد GO0661012
۹,۳۸۸,۱۵۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 7.20

گوشواره پولکی کد GO0661013
۱۳,۲۹۹,۸۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره پولکی کد GO0661013
۱۳,۲۹۹,۸۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 10.20

گوشواره پولکی کد GO0661019
۱۰,۴۳۱,۲۸۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره پولکی کد GO0661019
۱۰,۴۳۱,۲۸۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 8.00

گوشواره پولکی کد GO0661018
۱۰,۶۹۲,۰۶۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره پولکی کد GO0661018
۱۰,۶۹۲,۰۶۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 8.20

گوشواره پولکی کد GO0661020
۱۰,۵۶۱,۶۷۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره پولکی کد GO0661020
۱۰,۵۶۱,۶۷۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 8.10

گوشواره طرح برگ پولکی کد GO0661016
۱۱,۷۳۵,۱۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره طرح برگ پولکی کد GO0661016
۱۱,۷۳۵,۱۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 9.00

گوشواره پولکی اشک کد GO0661014
۱۳,۱۶۹,۴۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره پولکی اشک کد GO0661014
۱۳,۱۶۹,۴۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 10.10

گوشواره مروارید سوفیا کد GO0231004
۲,۲۸۱,۸۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره مروارید سوفیا کد GO0231004
۲,۲۸۱,۸۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.75
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

گوشواره گردباد کد GO0341001
۲,۴۸۲,۰۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره گردباد کد GO0341001
۲,۴۸۲,۰۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.85

گوشواره لیانا کد GO0771014
۵,۹۳۲,۷۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره لیانا کد GO0771014
۵,۹۳۲,۷۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 4.50
طول گوشواره: 2.5

گوشواره لیانا کد GO0771017
۸,۰۸۴,۲۴۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره لیانا کد GO0771017
۸,۰۸۴,۲۴۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 6.20
طول گوشواره: 2.5 سانتی متر

گوشواره لیانا کد GO0771013
۵,۸۰۲,۴۰۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره لیانا کد GO0771013
۵,۸۰۲,۴۰۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 4.45
طول گوشواره: 2 سانتی متر

گوشواره لیانا کد GO0771016
۷,۹۵۳,۸۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره لیانا کد GO0771016
۷,۹۵۳,۸۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 6.10
طول گوشواره: 4 سانتی متر

گوشواره لیانا کد GO0771015
۶,۷۸۰,۳۳۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره لیانا کد GO0771015
۶,۷۸۰,۳۳۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 5.20
طول گوشواره: 5.50 سانتی متر

گوشواره لیانا کد GO0771012
۵,۷۳۷,۲۰۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره لیانا کد GO0771012
۵,۷۳۷,۲۰۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 4.40
طول گوشواره: 4 سانتی متر

گوشواره لیانا کد GO0771011
۵,۰۲۰,۰۵۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره لیانا کد GO0771011
۵,۰۲۰,۰۵۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 3.85