قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

گوشواره قلب کد GO0731036
۱,۱۰۲,۴۲۲تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره قلب کد GO0731036
۱,۱۰۲,۴۲۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن گوشواره: 0.800

گوشواره شنل کد GO0101026
۱۲,۲۶۵,۶۲۴تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره شنل کد GO0101026
۱۲,۲۶۵,۶۲۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن گوشواره: 8.20
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره کلیپسی کد GO0371005
۲,۶۴۵,۸۱۳تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره کلیپسی کد GO0371005
۲,۶۴۵,۸۱۳تومان
موجود > آماده ارسال

وزن گوشواره: 1.920 گرم
قفل گوشواره: کلیپسی

گوشواره چشم نظر کد GO0121002
۲,۳۴۸,۰۶۵تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره چشم نظر کد GO0121002
۲,۳۴۸,۰۶۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن گوشواره: 1.780

گوشواره چشم نظر کد GO0121003
۲,۰۸۴,۲۳۷تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره چشم نظر کد GO0121003
۲,۰۸۴,۲۳۷تومان
موجود > آماده ارسال

وزن گوشواره: 1.580

گوشواره تیفانی کد GO0101029
۶,۱۱۹,۳۸۵تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره تیفانی کد GO0101029
۶,۱۱۹,۳۸۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن گوشواره: 4.200

گوشواره تیفانی کد GO0101035
۴,۹۲۱,۷۹۶تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره تیفانی کد GO0101035
۴,۹۲۱,۷۹۶تومان
موجود > آماده ارسال

وزن گوشواره پهنای 1: 3.370
وزن گوشواره پهنای 2: 4.200

 

گوشواره تیفانی کد GO0101036
۶,۰۷۵,۵۷۱تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره تیفانی کد GO0101036
۶,۰۷۵,۵۷۱تومان
موجود > آماده ارسال

وزن گوشواره: 4.300

گوشواره چشم نظر کد GO0661023
۲,۰۴۱,۲۵۲تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره چشم نظر کد GO0661023
۲,۰۴۱,۲۵۲تومان
موجود > آماده ارسال

سایز1 سایز2
وزن گوشواره: 1.340 گرم  وزن گوشواره: 1.600 گرم
وزن سنگ:   0.480 گرم وزن سنگ: 0.820 گرم
قیمت سنگ:  100000 تومان قیمت سنگ: 120000 تومان

گوشواره تیفانی کد GO0101044
۲,۴۰۹,۷۸۲تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره تیفانی کد GO0101044
۲,۴۰۹,۷۸۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن گوشواره: 1.650 گرم

گوشواره تیفانی کد GO0101045
۳,۰۰۸,۵۷۶تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره تیفانی کد GO0101045
۳,۰۰۸,۵۷۶تومان
موجود > آماده ارسال

وزن گوشواره: 2.06 گرم

گوشواره مروارید سوفیا کد GO0231005
۱,۵۱۶,۸۹۰تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره مروارید سوفیا کد GO0231005
۱,۵۱۶,۸۹۰تومان
موجود > آماده ارسال

وزن گوشواره: 1.060 گرم
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

گوشواره کلیپسی کد GO0371003
۱,۶۹۴,۹۷۴تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره کلیپسی کد GO0371003
۱,۶۹۴,۹۷۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن گوشواره: 1.230 گرم 
قفل: کلیپسی

گوشواره شنل کد GO0101012
۹,۲۷۴,۰۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره شنل کد GO0101012
۹,۲۷۴,۰۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


وزن گوشواره:

6.20

متریال ساخت:

شمش مارک دار 

 

گوشواره شنل کد GO0101015
۸,۰۷۷,۳۶۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره شنل کد GO0101015
۸,۰۷۷,۳۶۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


وزن:

5.40

متریال ساخت:

شمش مارک دار

 

گوشواره شنل کد GO0101016
۱۱,۲۱۸,۵۵۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره شنل کد GO0101016
۱۱,۲۱۸,۵۵۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


وزن گوشواره:

7.500

متریال ساخت:

شمش مارک دار 

 

گوشواره شنل کد GO0101017
۵,۵۳۴,۴۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره شنل کد GO0101017
۵,۵۳۴,۴۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


وزن گوشواره: 

3.70

متریال ساخت: 

شمش مارک دار

گوشواره شنل کد GO0101018
۶,۸۸۰,۷۱۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره شنل کد GO0101018
۶,۸۸۰,۷۱۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 4.60
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل کد GO0101019
۸,۰۷۷,۳۶۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره شنل کد GO0101019
۸,۰۷۷,۳۶۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 5.40
متریال ساخت: شمش بار

گوشواره شنل کد GO0101020
۸,۸۲۵,۲۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گوشواره شنل کد GO0101020
۸,۸۲۵,۲۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 5.90
متریال ساخت: شمش بار