شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

دستبند و انگشتر روشنک AD0641007N
۲۰,۵۹۸,۵۱۰تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند و انگشتر روشنک AD0641007N
۲۰,۵۹۸,۵۱۰تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 11.850 گرم
وزن انگشتر: 3.150 گرم 
سایز دستبند: 1 الی 4
سایز انگشتر: 50 الی 60

دستبند روشنک کد DA0641007N
۱۶,۲۱۷,۵۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند روشنک کد DA0641007N
۱۶,۲۱۷,۵۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 11.850 گرم
سایز دستبند:  1 الی 4

دستبند MH کد DA01403_1043
۱۱,۶۳۸,۲۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند MH کد DA01403_1043
۱۱,۶۳۸,۲۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 9.00
طول دستبند 18.5 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند MH کد DA01403_1042
۱۲,۶۷۲,۷۱۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند MH کد DA01403_1042
۱۲,۶۷۲,۷۱۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 9.80 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند MH کد DA01403_1040
۱۳,۳۱۹,۲۸۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند MH کد DA01403_1040
۱۳,۳۱۹,۲۸۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 10.30 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند MH کد DA01403_1041
۱۶,۲۲۸,۸۳۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند MH کد DA01403_1041
۱۶,۲۲۸,۸۳۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 12.55 گرم
طول دستبند: 19 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند MH کد DA01403_1039
۱۲,۱۵۵,۴۶۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند MH کد DA01403_1039
۱۲,۱۵۵,۴۶۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 9.40 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند MH کد DA01403_1038
۱۴,۷۴۱,۷۳۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند MH کد DA01403_1038
۱۴,۷۴۱,۷۳۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 11.40
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند MH کد DA01403_1036
۱۴,۰۹۵,۱۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند MH کد DA01403_1036
۱۴,۰۹۵,۱۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند:  10.90 گرم
طول دستبند: 19سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند MH کد DA01403_1037
۱۳,۰۶۰,۶۵۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند MH کد DA01403_1037
۱۳,۰۶۰,۶۵۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 10.10 گرم
طول دستبند: 19.5 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند MH کد DA01403_1035
۱۲,۰۲۶,۱۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند MH کد DA01403_1035
۱۲,۰۲۶,۱۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 9.30 گرم
طول دستبند: 20 سانتی متر
قفل دستبند: طوطی

دستبند پرستیژ کد TGB_A
۳۴,۷۴۲,۲۱۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پرستیژ کد TGB_A
۳۴,۷۴۲,۲۱۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند  26.00
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

دستبند پیریل پروانه کد DA0741018
۴,۲۲۰,۱۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل پروانه کد DA0741018
۴,۲۲۰,۱۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 3.25 گرم
سنگ: ندارد

دستبند پیریل پروانه کد DA0741017
۴,۴۱۴,۹۷۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل پروانه کد DA0741017
۴,۴۱۴,۹۷۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 3.40 گرم
سنگ: ندارد

دستبند پیریل پروانه کد DA0741016
۴,۳۵۰,۰۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل پروانه کد DA0741016
۴,۳۵۰,۰۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 3.35
سنگ: ندارد

دستبند پیریل کد DA0741015
۳,۳۳۱,۲۳۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741015
۳,۳۳۱,۲۳۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.55 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیریل کد DA0741014
۳,۳۹۶,۱۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741014
۳,۳۹۶,۱۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.60 گرم
سنگ: سنتتیک 

دستبند پیریل کد DA0741013
۳,۰۷۱,۵۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741013
۳,۰۷۱,۵۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.35 گرم
سنگ: سنتتیک

دستبند پیریل پروانه کد DA0741012
۴,۲۸۵,۱۲۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل پروانه کد DA0741012
۴,۲۸۵,۱۲۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن انگشتر: 3.30 گرم
سنگ: ندارد

دستبند پیریل پروانه کد DA0741011
۴,۰۲۵,۴۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل پروانه کد DA0741011
۴,۰۲۵,۴۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 3.10 گرم
سنگ: ندارد

دستبند پیریل کد DA0741010
۳,۰۷۱,۵۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند پیریل کد DA0741010
۳,۰۷۱,۵۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.35 گرم
سنگ: سنتتیک