قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM271
۱۷,۸۴۳,۴۵۱ تومان۱۷,۴۸۶,۵۸۲تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM271
۱۷,۸۴۳,۴۵۱ تومان۱۷,۴۸۶,۵۸۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند فیروزه: 11.930 گرم
سنگ: فیروزه اصل نیشابور
قیمت سنگ: 420.000

دستبند چشم نظر کد DA0121001
۳,۱۲۸,۸۲۹تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند چشم نظر کد DA0121001
۳,۱۲۸,۸۲۹تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 2.310

دستبند کارتیر پیچ کد DA0171001
۱۵,۵۹۹,۶۲۶تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند کارتیر پیچ کد DA0171001
۱۵,۵۹۹,۶۲۶تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند سایز1: 10.490
وزن دستبند سایز 2: 10.940
وزن دستبند سایز3: 11.130
وزن دستبند سایز4: 12.290
پهنا: 6.00 میلی متر

 

%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM276
۱۶,۵۰۱,۳۹۷ تومان۱۶,۱۷۱,۳۶۹تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM276
۱۶,۵۰۱,۳۹۷ تومان۱۶,۱۷۱,۳۶۹تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 10.970 گرم
پول سنگ: 480000

%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM272
۱۶,۷۷۲,۷۰۱ تومان۱۶,۴۳۷,۲۴۷تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM272
۱۶,۷۷۲,۷۰۱ تومان۱۶,۴۳۷,۲۴۷تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 11.19
پول سنگ: 430000

%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM236
۱۳,۵۲۳,۴۷۳ تومان۱۳,۲۵۳,۰۰۳تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM236
۱۳,۵۲۳,۴۷۳ تومان۱۳,۲۵۳,۰۰۳تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 9.02
پول سنگ: 350000

%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM235
۱۲,۷۳۶,۵۳۶ تومان۱۲,۴۸۱,۸۰۶تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM235
۱۲,۷۳۶,۵۳۶ تومان۱۲,۴۸۱,۸۰۶تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 8.310
پول سنگ: 600000

%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM240
۲۱,۸۵۵,۲۸۸ تومان۲۱,۴۱۸,۱۸۲تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM240
۲۱,۸۵۵,۲۸۸ تومان۲۱,۴۱۸,۱۸۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 14.54
پول سنگ: 620000

دستبند آپامه کد DA0231015
۳,۵۷۶,۵۱۲تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند آپامه کد DA0231015
۳,۵۷۶,۵۱۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 2.520
سنگ: صدف سنتتیک
وزن سنگ: 1.510 گرم

دستبند آپامه کد DA0231016
۳,۹۱۷,۱۳۲تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند آپامه کد DA0231016
۳,۹۱۷,۱۳۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 2.760
سنگ: صدف سنتتیک
وزن سنگ: 1.530 

دستبند آپامه کد DA0231011
۴,۶۹۷,۷۲۰تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند آپامه کد DA0231011
۴,۶۹۷,۷۲۰تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 3.310

دستبند آپامه کد DA0231008
۳,۹۱۷,۱۳۲تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند آپامه کد DA0231008
۳,۹۱۷,۱۳۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 2.760 گرم
سنگ: سنتتیک
وزن سنگ: 0.630 گرم

دستبند آپامه کد DA0231012
۳,۸۷۴,۵۵۴تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند آپامه کد DA0231012
۳,۸۷۴,۵۵۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 2.730 گرم
سنگ: سنتتیک
وزن سنگ: 0.630 گرم

دستبند آپامه کد DA0231013
۳,۵۹۰,۷۰۴تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند آپامه کد DA0231013
۳,۵۹۰,۷۰۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 2.530 گرم
سنگ: سنتتیک
وزن سنگ: 1.510 گرم

دستبند آپامه کد DA0231010
۵,۲۹۳,۸۰۵تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند آپامه کد DA0231010
۵,۲۹۳,۸۰۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 3.730
سنگ: ندارد

دستبند آپامه کد DA0231009
۴,۱۷۲,۵۹۷تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند آپامه کد DA0231009
۴,۱۷۲,۵۹۷تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 2.940 گرم
سنگ: ندارد

دستبند میخ تیفانی کد DA0901001
۱۵,۲۰۲,۵۸۹تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند میخ تیفانی کد DA0901001
۱۵,۲۰۲,۵۸۹تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 10.580 گرم
نگین: دارد

دستبند T تیفانی کد DA0901002
۱۱,۷۱۰,۸۷۹تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند T تیفانی کد DA0901002
۱۱,۷۱۰,۸۷۹تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند النگویی: 8.150 گرم
سنگ(نگین): ندارد

دستبند تیفانی کد DA0821001
۳۰,۶۵۲,۲۸۱تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند تیفانی کد DA0821001
۳۰,۶۵۲,۲۸۱تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 20.820 گرم

دستبند تیفانی کد DA0821002
۳۵,۰۶۹,۰۳۶تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند تیفانی کد DA0821002
۳۵,۰۶۹,۰۳۶تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 23.820 گرم