شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

سرویس پیریل کد SE0741001
۹,۴۹۰,۵۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس پیریل کد SE0741001
۹,۴۹۰,۵۴۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 2.03 گرم
وزن انگشتر: 0.87 گرم
وزن گردنبند: 4.40 گرم
سنگ: سنتتیک
قابلیت ارائه سرویس به صورت جدا: دارد

سرویس اُپال گوی دار کد SE0701026
۱۲,۰۹۲,۱۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس اُپال گوی دار کد SE0701026
۱۲,۰۹۲,۱۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن گوشواره: 1.00
وزن دستبند: 2.18
وزن گردنبند: 6.37
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 1 سانتی متر

 

سرویس اُپال گوی دار کد SE0701025
۱۳,۰۴۱,۸۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس اُپال گوی دار کد SE0701025
۱۳,۰۴۱,۸۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن گوشواره: 1.10
وزن دستبند: 2.28
وزن گردنبند: 6.92
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 1 سانتی متر

 

سرویس اُپال گوی دار کد SE0701024
۱۳,۱۶۸,۴۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس اُپال گوی دار کد SE0701024
۱۳,۱۶۸,۴۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن گوشواره: 1.14
وزن دستبند: 2.16
وزن گردنبند: 7.100
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 1 سانتی متر

 

سرویس اُپال گوی دار کد SE0701023
۱۱,۷۷۵,۶۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس اُپال گوی دار کد SE0701023
۱۱,۷۷۵,۶۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن گوشواره: 0.93
وزن دستبند: 2.06
وزن گردنبند: 6.31
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 1 سانتی متر

 

سرویس اُپال گوی دار کد SE0701022
۱۳,۴۸۴,۹۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس اُپال گوی دار کد SE0701022
۱۳,۴۸۴,۹۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن گوشواره: 1.32
وزن دستبند: 2.14
وزن گردنبند: 7.19
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 1 سانتی متر

 

سرویس اُپال گوی دار کد SE0701021
۱۲,۶۶۱,۹۴۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس اُپال گوی دار کد SE0701021
۱۲,۶۶۱,۹۴۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن گوشواره: 1.09
وزن دستبند: 2.16
وزن گردنبند: 6.75
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 1 سانتی متر

 

سرویس اُپال گوی دار کد SE0701020
۱۱,۷۱۲,۲۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس اُپال گوی دار کد SE0701020
۱۱,۷۱۲,۲۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن گوشواره: 0.91
وزن دستبند: 2.08
وزن گردنبند: 6.260
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 1 سانتی متر

 

سرویس اُپال گوی دار کد SE0701019
۱۲,۷۸۸,۵۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس اُپال گوی دار کد SE0701019
۱۲,۷۸۸,۵۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن گوشواره: 1.07
وزن دستبند: 2.05
وزن گردنبند: 6.98
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 1 سانتی متر

 

سرویس اُپال گوی دار کد SE0701018
۱۲,۲۸۲,۰۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس اُپال گوی دار کد SE0701018
۱۲,۲۸۲,۰۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن گوشواره: 1.06
وزن دستبند: 1.98
وزن گردنبند: 6.66
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 1 سانتی متر

 

سرویس اُپال گوی دار کد SE0701017
۱۳,۰۴۱,۸۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس اُپال گوی دار کد SE0701017
۱۳,۰۴۱,۸۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن گوشواره: 1.07
وزن دستبند: 2.01
وزن گردنبند: 7.22
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 1 سانتی متر

 

سرویس کارتیر فیوژن کد SE0511015
۸۲,۸۲۵,۲۶۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس کارتیر فیوژن کد SE0511015
۸۲,۸۲۵,۲۶۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


وزن سرویس سایز 1:  

63.00

وزن سرویس سایز 2: 

79.00

وزن سرویس سایز 3: 

97.00

وزن سرویس سایز 4: 

105.00

وزن سرویس سایز 5: 

121.00

متریال ساخت: 

شمش به همراه بار ایتالیایی

سرویس پولکی کد SE0661006
۳۰,۲۵۰,۷۲۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس پولکی کد SE0661006
۳۰,۲۵۰,۷۲۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 10.50
وزن دستبند: 4.50
وزن گوشواره: 8.20

سرویس پولکی کد SE0661005
۳۰,۹۰۲,۶۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس پولکی کد SE0661005
۳۰,۹۰۲,۶۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 4.90
وزن گردنبند: 10.70
وزن گوشواره: 8.10

سرویس طرح برگ پولکی کد SE0661004
۳۲,۵۹۷,۷۶۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس طرح برگ پولکی کد SE0661004
۳۲,۵۹۷,۷۶۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 11.00
وزن دستبند: 5.00
وزن گوشواره: 9.00

سرویس پولکی اشک کد SE0661003
۳۵,۹۸۷,۹۳۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس پولکی اشک کد SE0661003
۳۵,۹۸۷,۹۳۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 11.65
وزن دستبند: 5.85
وزن گوشواره: 10.10

سرویس لیزری کد SE0741010
۹,۰۵۱,۹۴۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس لیزری کد SE0741010
۹,۰۵۱,۹۴۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 2.12
وزن دستبند: 1.57
وزن گردنبند: 3.31
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری کد SE0741009
۸,۱۴۶,۷۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس لیزری کد SE0741009
۸,۱۴۶,۷۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن سرویس: 6.30
وزن گوشواره: 1.94
وزن دستبند: 1.38
وزن گردنبند: 2.98
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری کد SE0741007
۷,۷۵۸,۸۰۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس لیزری کد SE0741007
۷,۷۵۸,۸۰۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.70
وزن دستبند: 1.40
وزن گردنبند: 3.00
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری کد SE0741006
۷,۶۲۹,۴۹۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس لیزری کد SE0741006
۷,۶۲۹,۴۹۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.80
وزن دستبند: 1.33
وزن گردنبند: 2.78
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری کد SE0741005
۷,۱۱۲,۲۴۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس لیزری کد SE0741005
۷,۱۱۲,۲۴۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.63
وزن دستبند: 1.23
وزن گردنبند: 2.64
طول گوشواره:  4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر