قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

سرویس پایه جواهر کد SE0511001
۶۸,۶۵۶,۳۹۸تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس پایه جواهر کد SE0511001
۶۸,۶۵۶,۳۹۸تومان
موجود > آماده ارسال

کاور محصول: دارد
وزن سرویس: 44.840
وزن سنگ:
کسر شده
جنس سنگ:
سواروسکی
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

سرویس پایه جواهر کد SE0511018
۶۲,۳۹۴,۰۲۸تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس پایه جواهر کد SE0511018
۶۲,۳۹۴,۰۲۸تومان
موجود > آماده ارسال

کاور محصول: دارد
وزن گردنبند: 21.580
وزن دستبند: 10.500
وزن گوشواره: 8.670
وزن سنگ: 
کسر شده  
جنس سنگ:
سواروسکی
گارانتی: 
یک ساله آبکاری 
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

سرویس پایه جواهر کد SE0511022
۶۹,۱۳۱,۰۵۲تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس پایه جواهر کد SE0511022
۶۹,۱۳۱,۰۵۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 11.460
وزن گردنبند: 26.300
وزن گوشواره: 7.390
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

سرویس اُپال کد SE0701027
۹,۴۶۷,۷۵۶تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس اُپال کد SE0701027
۹,۴۶۷,۷۵۶تومان
موجود > آماده ارسال

وزن سرویس: 6.900 گرم
وزن گردنی: 4.11 گرم
وزن دستبند: 1.73 گرم
وزن گوشواره: 1.06 گرم

سرویس اُپال کد SE0701028
۹,۷۶۸,۶۸۵تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس اُپال کد SE0701028
۹,۷۶۸,۶۸۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن سرویس: 7.150 گرم
وزن گردنی: 4.36 گرم
وزن دستبند: 1.69 گرم
وزن گوشواره: 1.10 گرم

سرویس اُپال کد SE0701029
۹,۸۳۶,۹۹۷تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس اُپال کد SE0701029
۹,۸۳۶,۹۹۷تومان
موجود > آماده ارسال

وزن سرویس: 7.200 گرم
وزن گردنی: 4.12 گرم
وزن دستبند: 1.86 گرم
وزن گوشواره: 1.22 گرم

 

سرویس اُپال کد SE0701030
۹,۹۷۳,۶۲۲تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس اُپال کد SE0701030
۹,۹۷۳,۶۲۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن سرویس: 7.300 گرم
وزن گردنی: 3.48 گرم
وزن دستبند: 2.28 گرم
وزن گوشواره: 1.54 گرم

سرویس اُپال کد SE0701031
۹,۹۷۳,۶۲۲تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس اُپال کد SE0701031
۹,۹۷۳,۶۲۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن سرویس: 7.300 گرم
وزن گردنی: 4.25 گرم
وزن دستبند: 1.83 گرم
وزن گوشواره: 1.22 گرم

سرویس اُپال کد SE0701032
۱۰,۲۴۶,۸۷۲تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس اُپال کد SE0701032
۱۰,۲۴۶,۸۷۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن سرویس: 7.500 گرم
وزن دستبند: 2.49 گرم
وزن گوشواره: 1.10 گرم
وزن گردنبند: 3.91 گرم

سرویس اُپال کد SE0701033
۱۰,۳۸۳,۴۹۷تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس اُپال کد SE0701033
۱۰,۳۸۳,۴۹۷تومان
موجود > آماده ارسال

وزن سرویس: 7.600 گرم
وزن گردنبند: 4.670 گرم
وزن دستبند: 1.800 گرم
وزن گوشواره: 1.130 گرم

سرویس اُپال کد SE0701034
۱۰,۸۶۱,۶۸۴تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس اُپال کد SE0701034
۱۰,۸۶۱,۶۸۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن سرویس: 7.950
وزن گردنبند: 4.84 گرم
وزن دستبند: 1.91 گرم
وزن گوشواره: 1.20 گرم 

سرویس اُپال کد SE0701035
۱۱,۱۳۴,۹۳۴تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس اُپال کد SE0701035
۱۱,۱۳۴,۹۳۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن سرویس: 8.150 گرم
وزن گردنبند: 4.860 گرم
وزن دستبند: 1.990 گرم
وزن گوشواره: 1.300 گرم

سرویس اُپال کد SE0701036
۱۲,۲۹۶,۲۴۶تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس اُپال کد SE0701036
۱۲,۲۹۶,۲۴۶تومان
موجود > آماده ارسال

وزن سرویس: 9.00
وزن گردنبند: 5.61
وزن دستبند: 2.16
وزن گوشواره: 1.21

سرویس اُپال کد SE0701037
۱۳,۹۹۵,۸۱۴تومان
موجود > آماده ارسال
سرویس اُپال کد SE0701037
۱۳,۹۹۵,۸۱۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن سرویس: 10.200 گرم
وزن گردنبند: 5.85 گرم
وزن دستبند: 2.52 گرم
وزن گوشواره: 1.46 گرم

سرویس کیانا کد SE0751001
۲۳,۲۰۶,۲۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس کیانا کد SE0751001
۲۳,۲۰۶,۲۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن سرویس: 16.150 گرم

سرویس شنل کد SE0101001
۸۲,۲۶۹,۴۲۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس شنل کد SE0101001
۸۲,۲۶۹,۴۲۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن سرویس سایز 1: متغیر از وزن 40.00 تا 45.00 گرم
وزن سرویس سایز 2: متغیر از وزن 50.00 تا 55.00 گرم
وزن سرویس سایز 3: متغیر از وزن 60.00 تا 65.00 گرم
وزن سرویس سایز 4: متغیر از وزن 70.00 تا 75.00 گرم
وزن سرویس سایز 5: متغیر از وزن 80.00 تا 85.00 گرم
وزن سرویس سایز 6: متغیر از وزن 90.00 تا 95.00 گرم
وزن سرویس سایز 7: متغیر از وزن 100.00 تا 110.00 گرم
وزن سرویس سایز 8: متغیر از وزن 110.00 تا 120.00 گرم
وزن سرویس سایز 9: متغیر از وزن 120.00 تا 130.00 گرم
متریال ساخت: شمش بار

سرویس تراش حسینی کد SE0711011
۱۱۹,۹۵۲,۰۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش حسینی کد SE0711011
۱۱۹,۹۵۲,۰۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن سرویس: 82.800
تراش: دارد

سرویس تراش حسینی کد SE0711012
۷۱,۴۲۰,۶۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش حسینی کد SE0711012
۷۱,۴۲۰,۶۹۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن سرویس: 49.300
تراش: دارد

سرویس تراش حسینی کد SE0711013
۱۰۳,۸۷۱,۴۸۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش حسینی کد SE0711013
۱۰۳,۸۷۱,۴۸۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 43.00
وزن دستبند: 21.70
وزن گوشواره: 7.00
وزن سرویس: 71.700

سرویس تراش GR کد SE0631001
۱۵,۸۴۷,۳۱۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش GR کد SE0631001
۱۵,۸۴۷,۳۱۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.37
وزن دستبند: 3.50
وزن گردنبند: 6.77